Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. november svaret skatteministeriet i sagen om

Høringssvar til bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Overgangen til eIndkomst har været særdeles byrdefuld for virksomhederne – og er det fortsat, ikke mindst i kraft af manglende afstemningsmuligheder i systemet. Det foreliggende forslag til bekendtgørelse om indberetningspligter øger virksomhedens byrder yderligere.

DA har følgende tekniske bemærkninger til de enkelte paragraffer:

Periodiseringsforslag generelt

Der er i bekendtgørelsen lagt op til meget vidtrækkende forslag til håndtering af indberetning af personalegoder generelt, idet der lægges meget vægt på, at de enkelte poster skal periodiseres. Der er således bl.a. ikke taget højde for, at aftaler kan forekomme med tilbagevirkende kraft.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en formulering, der gør det muligt at indberette data, i takt med den almindelige lønbehandling. Dette vil i praksis svare til § 10, hvor lønnen indberettes, når den kommer til beskatning.

§§ 13 og 14

DA er opmærksomme på, at det, i forbindelse med tidligere lovændringer, har været nævnt, at der vil komme nye indberetningsbyrder, men vi havde for-ventet, at disse skulle afgives ved en simpel kryds-markering og i øvrigt tage hensyn til den daglige lønadministration.

Hvis indberetningen skal foretages ”om den enkelte fordel, art og værdi”, vil det give en betydelig indberetningsbyrde og kræve en løbende administration i form af periodiske ajourføringer. En detaljeringsgrad i det format der er lagt op til – der sammen med det omfattende periodiseringsforslag – vil være at skyde gråspurve med kanoner.

§ 17

Idet DA formoder, at der er tale om en trykfejl, når der står ”i det foregående år”, og vi dermed antager, at der skal stå ”i indeværende år”, skal vi blot be-mærke, at der i de tilfælde, hvor der skal indberettes produktionsenhedsnumre (p-nummer) for en medarbejder, der skifter fra et arbejdssted til et andet, vil forekomme situationer, hvor dette – af administrative grunde – ikke er muligt at oplyse om det korrekte p-nummer for indeværende måned, idet oplysningerne – i lighed med lønnen, kan være optjent i en anden periode. Det vil sige, at også her er der tale om periodiseringer, der ikke hænger sammen med virksomhedens daglige administration.

Øvrige tekniske bemærkninger

DA skal i samme forbindelse komme med nogle forslag, der med fordel kunne blive indarbejdet i bekendtgørelsen og som ville lette det daglige arbejde med indberetning af data til indkomstregistret.

CVR numre

§ 2 Indberetningspligten, anmeldelse, registrering af CVR nummer.

DA vil i forbindelse med ændringerne i bekendtgørelsens § 2 pege på, at der i eIndkomst er etableret valideringsregler der bevirker, at de mange nye ar-bejdsgivere, der ikke når at få bragt deres registreringsforhold på plads inden lønudbetalingen, ikke kan aflevere medarbejderens indkomstoplysninger til eIndkomst.

Da ændringen af registreringsforholdene hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tager tid, betyder det, at data fra sådanne virksomheder, ikke kan indberettes til tiden, og ofte går der måneder efter indkomsten er erhvervet, før den regi-streres i eIndkomst – og dermed kan ”udstilles” for andre offentlige myndig-heder.

Det betyder igen, at de kontroller som de offentlige myndigheder forventer at kunne foretage, ikke kan foretages, fordi de omtalte data mangler. Samtidigt hermed skal den pågældende virksomhed manuelt foretage en tung admini-strativ indberetning via TastSelv, idet mange lønsystemer ikke kan genfrem-sende de omtalte data.

For at løse dette problem kunne det være ønskeligt, at der hos SKAT indføres nye rutiner, så data kan placeres i eIndkomst, medens registreringsforholdene bringes på plads.

Negative indberetninger

DA har siden eIndkomst’s spæde start været i løbende kontakt med Skatte-ministeriet og SKAT om de uhensigtsmæssigheder der ligger i, at virksomheden ikke kan indberette negative data, hvis det bevirker, at ”år til dato” saldoen bliver negativ.

Det betyder, at virksomheden – hvis der iht. overenskomsten skal beregnes pension, selv om virksomheden alene yder sygebetaling iht. sygedagpengelo-ven – ikke kan komme af med data for den pågældende medarbejder, hvis ”år til dato” bliver negativ – blot for at nævne en enkelt situation. Sådanne udbetalinger kan betyde, at virksomhederne skal håndtere indberetningen manuelt, hvilket igen betyder uhensigtsmæssige nye byrder, der ikke var kendt før indkomstregistrets indførelse.

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger til mulige løsninger.

KONTAKT
Publiceret:
3. november 2009