Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. november 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Digital tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Digital tilmelding til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) i høring.

DA finder det positivt med en digitalisering af de administrative systemer omkring AMU (mulighed for tilmelding, betaling og administration af VEU godtgørelsen), der skal gøre det enklere for virksomhederne at anvende AMU.

DA skal dog fremhæve, at selv om dette lovforslag kun vedrører fase 1. Trin i VEU-digitaliseringen, så skal det afklares, om de kommende regler om udbetaling af VEU-godtgørelse til virksomheder vil give vanskeligheder i forhold til EU Statsstøttereglerne.

Hvis EU statsstøtteproblemerne ikke er fuldstændig afklaret, skal DA fraråde, at denne 3. fase af VEU-digitaliseringen - omkring udbetaling af VEU-godtgørelsen direkte til virksomhederne - iværksættes.

Hvis ovenstående afklaring om EU statsstøttereglerne ender med, at administration og udbetaling af VEU-godtgørelse via det digitale system sættes i bero, kan DA ikke anbefale, at brug af det digitale system bliver obligatorisk for virksomheder.

DA finder det i forbindelse med digitalisering af tilmeldingsproceduren nødvendigt, at test af systemet sandsynliggør, at det nye digitale tilmeldingssystem kan løse opgaven uden, at det giver administrative barrierer eller uhensigtsmæssigheder for virksomheder og skoler.

Hvis dette ikke sker, må DA anbefale, at igangsættelsen udskydes.

Perioden inden systemet er klar til anvendelse, er meget kort. Det vil derfor være vanskeligt at nå at informere alle virksomheder om den nye digitalise-ringsform, endsige give virksomhederne mulighed for at afprøve systemet.

DA vil derfor anbefale, at tilmelding i en kortere overgangsperiode bliver mulig uden om det digitale system.

DA finder endvidere at den mulighed i nuværende praksis for tilmelding, som sker via efteruddannelsesudvalgenes hjemmesider, som omfatter udbuddene indenfor efteruddannelsernes område, og giver mulighed for tilmelding til kurserne, bør integreres i den nye VEU-portal, og at den obligatoriske tilmelding bør afvente at denne integration er på plads.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
6. november 2009