Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. december 2009 svaret Beskæftigelsesrådet i sagen om

Udkast til bekendtgørelse om sygedagpenge og dp333

Beskæftigelsesrådets sekretariat har sendt høring på udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpenge og blanket dp333.

Arbejdsgiversiden i BER (DA, SALA og LH) har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse, blanket og vejledning:

Vedrørende udkast til bekendtgørelse om sygedagpenge

§ 15, stk. 3, 3) bør ændres til ”3) Forventes sygefraværet at vare mere end 8 uger fra 1. sygedag, skal arbejdsgiveren oplyse, om det p.t. vurderes, at der er mulighed for at genoptage arbejdet delvist på et tidspunkt i løbet af syge-forløbet.” Spørgsmålet i blanketten bør ændres tilsvarende.

Det er afgørende, at den sygemeldtes situationen kan ændre sig senere, og at oplysningerne naturligvis ikke fratager kommunen pligten til selv at spørge ind til mulighederne for deltidssygemelding i forbindelse med opfølgningssamtalerne. Ligesom kommunen naturligvis skal kontakte arbejdsgiveren i forbindelse med første opfølgningssamtale, jf. § 15, stk. 7.

Vedrørende udkast til blanket dp333

Arbejdsgiversiden finder det positivt, at der er formuleret tre spørgsmål, som aftalt i trepartsaftalen, der tager udgangspunkt i, at arbejdsgiveren udfylder blanketten ud fra samtale med medarbejderen og dermed på baggrund af de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt.

I mange situationer sker der ændringer i løbet af sygdomsforløbet, der påvirker den syges muligheder for at genoptage arbejdet. Det er derfor afgørende, at svarene i blanketterne ikke fratager jobcentrene deres pligter til at stille de samme spørgsmål ved f.eks. 8 ugerssamtalen, jf. ovenstående.

Spørgsmålet: ”Hvis ja, er der mulighed for at genoptage arbejdet delvist” bør ændres til "Hvis ja, vurderes det p.t., at der er eller bliver mulighed for at genoptage arbejdet delvist”.

For så vidt angår feltet, hvor der angives en dato for eventuelt forventet delvis genoptagelse af arbejdet, er det vigtigt, at det præciseres i de relevante vejledninger, at angivelsen af en dato ikke kan sidestilles med, at medarbejderen så rent faktisk er delvist raskmeldt pr. denne dato. Det kræver stadig en aktiv stillingtagen fra medarbejderen, lægen eller kommunen. Ligesom arbejdsgiveren har ret til på dette senere tidspunkt at vurdere, om han faktisk kan tage vedkommende tilbage på deltid. Datoen er med andre ord ikke bindende for nogen, men alene ment som en oplysning, som kommunen skal anvende i forbindelse med opfølgningsarbejdet.

Det er samtidig nødvendigt og positivt, at der udarbejdes en vejledning til blanketten, da det vil give arbejdsgivere et bedre grundlag for at udfylde blanketten. Vejledningen bør også fremgå på de eksisterende blanketter, hvor samtalen også kan indberettes fremover.

Sætningen i vejledningen ”Genoptages arbejdet med mere end 34 timer, vil der ikke være ret til sygedagpenge” bør ændres og korrigeres, så den lyder: ”Genoptages arbejdet med mere end 33 timer, vil der ikke være ret til sygedagpenge og dermed refusion”. Det skyldes, at der ikke ydes sygedagpenge eller refusion ved sygdom på mindre end 4 timer pr. uge, jf. § 7, stk. 2.

Bekendtgørelsens formuleringer om, at besvarelsen af spørgsmål 2 og 3 bygger på lønmodtagerens tilkendegivelser bør fremgå tydeligt af vejledningen. En arbejdsgiver har ingen mulighed for at vurdere en sygemeldt medarbejders fravær, fordi arbejdsgiveren ikke har adgang til oplysninger om, hvad vedkommende fejler og i øvrigt ikke har lægefaglige færdigheder. Derfor bygger en besvarelse alene på tilkendegivelser fra en medarbejder. Derfor bør sætningen: ”På baggrund af sygefraværssamtalen med lønmodtageren skal arbejdsgiveren svare på nogle spørgsmål, som tager udgangspunkt i lønmod-tagerens muligheder for at vende tilbage til ordinært arbejde” formuleres som følger: ”På baggrund af lønmodtagerens tilkendegivelser under sygefra-værssamtalen med lønmodtageren skal arbejdsgiveren svare på nogle spørgsmål, som tager udgangspunkt i lønmodtagerens muligheder for at ven-de tilbage til ordinært arbejde, sådan som situationen er for den sygemeldte p.t.”.

Det er vigtigt at SDPI, virk.dk eller den digitale signatur er bygget op på en sådan måde, at det er muligt, at have vandtætte skodder mellem de oplys-ninger som en ”samtaleansvarlig” skal afgive på DP333 og de fortrolige oplysninger, der i øvrigt afgives løbende af løn- og personalefunktionen i forbindelse med anmeldelse af sygdom og anmodning om refusion.

Vedrørende Forslag til vejledningstekst til § 7 a og § 7 b til indsættelse i vejledning om sygedagpenge

Til § 7 a.1

Det bør her fremgå, at arbejdsgiveren besvarer spørgsmålene ud fra tilkendegivelser fra medarbejderen.

Nederst linje: Her kan der med fordel også henvises til guiden ”Sygefravær - hvad må man spørge om” samt Beskæftigelsesministeriets Vejledning om ar-bejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens syg-dom.

Til § 7 a.2.1 Formålet med sygefraværssamtalen

Det bør her fremgå, at arbejdsgiveren besvarer spørgsmålene ud fra tilkendegivelser fra medarbejderen.

Anden sidste linje:

Der står: ”Svarene kan videregives til kommunen med anmeldelse af sygefra-været”. Her bør der tilføjes, at svarene også kan gives særskilt på et tidligere/ senere tidspunkt i forløbet.

Til § 7 a.2.2 Tidspunktet for sygefraværssamtalens afholdelse og krav til indkaldelsen

Arbejdsgiversiden har ingen kommentarer til, at det er præciseret, at indkaldelsen skal ske med rimelig varsel, men finder at bemærkningen om at dette, f.eks. skal være ”nogle dage”, skal udgå. Selve bemærkningen strider imod, at en samtale bliver afviklet i henhold til de konkrete omstændigheder, hvorefter en angivelse af en frist i lovforslaget ikke bør ske.

Til § 7 a.3.1 Formålet med at give kommunen oplysninger

Det bør her fremgå, at arbejdsgiveren besvarer spørgsmålene ud fra tilkendegivelser fra medarbejderen.

”På baggrund af sygefraværssamtalen med lønmodtageren skal arbejdsgiveren svare på nogle spørgsmål, som tager udgangspunkt i lønmodtagerens muligheder for at vende tilbage til ordinært arbejde” bør formuleres som følger: ”På baggrund af lønmodtagerens tilkendegivelser under sygefra-værssamtalen med lønmodtageren skal arbejdsgiveren svare på nogle spørgsmål, som tager udgangspunkt i lønmodtagerens muligheder for at vende tilbage til ordinært arbejde”.

Til § 7 b. 4 Retningslinjer for udarbejdelse af fastholdelsesplanen som følge af kollektive overenskomster eller aftale

Arbejdsgiversiden mener ikke, at der kan være tale om manglende medvirken til kommunens sygeopfølgning, hvis medarbejder f.eks. glemmer at medbringe fastholdelsesplanen til en samtale i kommunen, idet planen kan eftersendes og/eller medarbejderen kan redegøre mundtlig for indholdet. Under alle omstændigheder skal det fremgå tydeligt af indkaldelsen, at en evt. plan skal medbringes til samtalen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
4. december 2009