Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. december 2009 svaret Arbejdmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar på lovforslag om ændring af sygedagpenge-loven m.m.

DA har modtaget udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

DA har følgende bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge § 27:

Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog i april 2009 sammen med finansloven, at det skulle være muligt at forlænge dagpengeretten på 52 uger op til yderligere 26 uger i særlige situationer. Med dette lovforslag lægges der op til at udvide med yderligere 13 uger til i alt 39 uger.

DA finder, at denne del af lovforslaget vil modvirke de initiativer, der blev iværksat i trepartsaftalen om sygefraværet i september 2008, der har til hensigt at nedbringe sygefraværet. DA er således bekymret for, at flere sygedagpengemodtagere vil blive fastholdt i sygdom, da det vil slække på kommunernes incitamenter til at søge en afklaring af den sygemeldtes situation.

KONTAKT
Publiceret:
28. december 2009