Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. oktober 2009 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Med brev af 29. september har Arbejdstilsynet (AT) fremsendt ovennævnte lovudkast til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) med henblik på eventuelle bemærkninger.

For så vidt angår de bestemmelser i lovudkastet, der vedrører ændringer af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven om sikkerhedsorganisationen, dvs. § 1, pkt. 1-6, 8-9, 11-12, henvises til Arbejdsmiljørådets høringssvar af 13. ds., som DA i det hele kan give tilslutning til.

DA har følgende yderligere bemærkninger til lovudkastet:

I den i § 1, pkt. 13, foreslåede nye bestemmelse som stk. 6 i § 77 fastsættes, at AT kan påbyde den, der har leveret et teknisk hjælpemiddel m.v. at destruere dette på en forsvarlig måde, når de pågældende tekniske hjælpemidler m.v. udgør en alvorlig risiko.

I bemærkningerne til forslaget henvises generelt til den såkaldte ”varepakke”, der udgøres af en række nærmere angivne forordninger vedr. anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter, akkreditering og markedsovervågning samt markedsføring.

Mere specielt henvises til forordning 765/2008, hvis artikler 19 og 29 efter det oplyste indeholder hjemmel til destruktion af produkter, der udgør en alvorlig risiko, men i øvrigt ikke forholder sig til, hvordan dette kan udmøntes i praksis. Der er således efter AT’s opfattelse behov for en præcisering af forordningens hjemmel til destruktion af produkter for at gøre det klart, i hvilke situationer beføjelsen tænkes anvendt på arbejdsmiljølovens område.

Det er DA’s opfattelse, at den foreslåede bestemmelse, der indfører en hjemmel til overordentlig indgribende beføjelser fra AT, er helt unødvendig, ligesom det retlige grundlag herfor synes tvivlsomt.

Det bemærkes herom, at der er tale om produkter, der i helt overvejende grad er reguleret af EU i såkaldte totalharmoniseringsdirektiver, der udtøm-mende og bindende for medlemsstaterne regulerer såvel de materielle krav til f.eks. tekniske hjælpemidler som grundlaget for og det nærmere indhold af medlemsstaternes mulige foranstaltninger i forbindelse med indskriden over for ulovlige produkter m.v.

DA er opmærksom på, at hensynet til sikkerheden på arbejdspladserne er omfattet af forordning 765/2008, men det ovenfor anførte burde tilsige en betydelig forsigtighed med hensyn til at overføre forordningens bestemmelser til andre områder, der er udtømmende reguleret i andre EU-direktiver.

Endvidere skal DA fremhæve, at forordning 765/2008, artiklerne 19 og 29 taler om, at ”markedsovervågningsmyndighederne” (artikel 19) ”kan destruere eller på anden måde ubrugeliggøre produkter, der udgør en alvorlig risiko,” samt at ”medlemsstaternes myndigheder” (artikel 29) ”kan destruere eller på anden, måde ubrugeliggøre produkter, der udgør en alvorlig risiko.”

De i forordningen fastsatte beføjelser adskiller sig såvel principielt som praktisk i betydelig grad fra den foreslåede nye stk. 6 i § 77, hvorefter AT kan ”påbyde” producenten eller leverandøren at destruere det pågældende tekniske hjælpemiddel m.v., ligesom det af bemærkningerne fremgår, at omkostningerne hertil skal afholdes af den erhvervsdrivende selv.

Endelig bemærkes, at det er DA’s klare opfattelse, at lovgivningen allerede indeholder tilstrækkelige beføjelser for indskriden i de pågældende tilfælde. Såfremt Beskæftigelsesministeriet skønner, at dette ikke er tilfældet, bør dette nærmere dokumenteres og/eller eksemplificeres.

DA anmoder bl.a. under henvisning til ovenstående Beskæftigelsesministeriet om at revurdere behovet for, og i givet fald, den nærmere udformning af den foreslåede bestemmelse.

I § 1, pkt. 16, foreslås, at der i § 83, stk. 2, indsættes en henvisning til § 82, stk. 2, i forbindelse med den nærmere udmåling af en bøde efter § 83.

Om baggrunden for forslaget anføres i bemærkningerne, at det herved tydeliggøres, at arbejdsgiveren for personlig ejede virksomheder, kan straffes med forhøjet bøde, hvis der er sket en overtrædelse, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge.

DA lægger herved til grund, at forslaget alene har til formål at tilvejebringe hjemmel for, at der i de i § 82, stk. 2, angivne tilfælde kan blive tale om en forhøjelse af en bøde, hvorimod det ikke har været hensigten, at der i sådanne tilfælde skal kunne idømmes straf af fængsel i indtil to år.

Under denne forudsætning forekommer henvisningen til § 82, stk. 2, vildledende. § 82, stk. 2 omhandler ikke udmåling af bøder, men fastsætter en selvstændig hjemmel for idømmelse af en anden sanktion – fængsel – under de angivne betingelser.

DA skal foreslå en mere præcis retsteknisk udformning, der nøje afspejler formålet med bestemmelsen.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
22. januar 2010