Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. januar 2010 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Dansk Arbejdsgiverforening er grundlæggende imod udvælgelsen af særlige brancher og jobgrupper, der kan søge Forebyggelsesfonden om midler. DA er af den opfattelse, at alle virksomheder der er nedslidningstruede, bør have mulighed for at søge – uanset branche og jobgrupper. Afgrænsningen af brancher og jobgrupper bør derfor afskaffes.

DA noterer sig endvidere, at de kriterier der er lagt til grund for udvælgelsen af jobgrupper til det nye hovedformål afviger fra de sædvanlige kriterier. Her er der i stedet udvalgt jobgrupper, der i en periode har haft tendens til stigende psykisk belastning – og dette på baggrund af meget få besvarelser. DA finder det kritisabelt, at udvælgelsen ikke er sket på baggrund af et analytisk velfunderet grundlag. Det skal endvidere påpeges, at stress ikke er en sygdom, men en tilstand, der under nogle omstændigheder kan medvirke til udviklingen af sygdomme. Det kan derfor forekomme problematisk at ville forebygge stress.

Afslutningsvis skal DA påpege, at finansieringen af Arbejdstilsynets drift af særlige tilsynsindsatser ikke bør ske med Forebyggelsesfondens midler, da disse tilsynsindsatser ikke hører under fondens formål; at uddele penge til projekter der forhindrer og forebygger nedslidning.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
22. januar 2010