Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. marts svaret Undervisningsministeriet i sagen om

J.nr. 089.44D.251 – Høring over udkast til forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) m.v.

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Under henvisning til Undervisningsministeriets brev af 26. februar 2010 afgiver Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed sit høringssvar.

DA tilslutter sig, at der skabes grundlag for en studiekompetencegivende ek-samen i forbindelse med erhvervsuddannelserne og har følgende supplerende bemærkninger til lovforslaget:

  • EUX er en ny mulighed for unge i erhvervsuddannelserne med gode uddannelsesforudsætninger. EUX løser dog ikke behovet for, at der i erhvervsuddannelsernes almindelige grund- og hovedforløb skabes flere udfordringer til de stærke elever gennem niveaudeling i de teknisk/faglige fag, der retter sig mod erhvervet
  • Omdrejningspunktet for EUX bør være hhx/htx fagrækken kombineret med EUD, så de erhvervsrettede fokus fastholdes
  • En markant del af EUX-forløbet bør gennemføres i grundforløbet, så hovedforløbet ikke kommer til at bestå af lange skoleperioder og korte praktikophold. EUX på grundforløbet vil medvirke til, at flere praktikvirksomheder vil indgå uddannelsesaftale for hovedforløbet
  • EUX-forløbene bør i videst muligt omfang udvikles, så de giver direkte adgang til de relevante videregående uddannelser i forhold til den erhvervsuddannelse, som EUX-forløbet knytter an til. Direkte adgang til en relevant videregående uddannelse f.eks. ingeniør vil gøre EUX mere attraktiv for elev og praktikvirksomheder i forhold til, at EUX-forløbet alene giver adgang til gymnasiale suppleringskurser

DA har 2 konkrete forslag til tydeliggørelse af lovforslaget i forhold til dels udvikling af EUX, dels afkortning af eux-forløbet på baggrund af erhvervs-kompetencen fra EUD.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
11. marts 2010