Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. marts 2010 svaret Justitsministeriet i sagen om

Lov om erstatningsansvar – ændring af tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i visse sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Justitsministeriet har den 22. februar 2010 sendt ovennævnte udkast i høring hos DA, DI og Dansk Byggeri. DA skal hermed afgive høringssvar, som DI og Dansk Byggeri henholder sig til.

DA kan generelt støtte forslagets målsætning om at skabe ensartede regler om erstatningernes beregning og størrelsen i relation til hhv. skader, som er sket på arbejde og skader, som sker i fritiden.

Med ministeriets forslag vil skadevolderen eller dennes forsikringsselskab uden partsstatus i arbejdsskadesagen tilsyneladende blive efterladt i en situation uden indflydelse på arbejdsskadens forløb og afslutning og bærer dermed den fulde risiko for arbejdsskadens gang.

Såfremt en skadevolder i sager, som er omfattet af både erstatningsansvars-loven og arbejdsskadesikringsloven, ikke har samme muligheder for at afgrænse perioden, hvori en skadelidt kan kræve tabt arbejdsfortjeneste, som en skadevolder i en sag, der kun er omfattet af erstatningsansvarsloven, er der ikke med lovforslaget opnået en ensartet retsstilling, men en bedre retsstilling for de skadelidte, som kommer til skade på arbejde.

DA skal derfor anmode Justitsministeriet om at foretage økonomiske konsekvensberegninger af lovforslaget for arbejdsgiverne som grundlag for vor endelige stillingtagen til lovforslaget.

KONTAKT
Publiceret:
22. marts 2010