Regionalt nyhedsbrev 2/2010

Indstillingsbreve til LBR og RBR

DA har netop udsendt breve til de 91 kommunalbestyrelser vedrørende indstilling af DA-fællesskabets medlemmer til LBR (de lokale beskæftigelsesråd) for rådenes nye udpegningsperiode den 1. juni 2010–31. maj 2014.

Endvidere har DA sendt brev med indstilling af medlemmer til de regionale beskæftigelsesråd (RBR) til Beskæftigelsesministeriet.

Vi takker de nye medlemmer for interessen for at gå ind i rådsarbejdet og jer, som har lyst til at tage en ny tørn med rådsarbejdet. Vi mener, at rådsarbejdet i den kommende periode vil blive endnu mere vigtigt, dels fordi kommunerne har fået ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen, og dels fordi der er kommet en politisk formand for LBR. Derfor er det vigtigt, at DA-fællesskabet fortsat gør et arbejde i LBR for at påvirke kommunernes indsats.

DA vil holde introduktionsmøder for nye LBR-medlemmer i juni. Her er øvrige medlemmer naturligvis også velkommen til at få opdateret deres viden om beskæftigelsessystemet og møde kollegaer fra andre LBR’er. Møderne bliver afholdt hhv. fredag den 4. juni på Egelund og onsdag den 9. juni på Sørup Herregård.

Møder om beskæftigelsesplanen for 2011

Forberedelsen af beskæftigelsesplanen for 2011 er allerede i gang. DA afholder en række møder i Hovedstaden & Sjælland med input til, hvad arbejdsgiverne kan tage med til forhandling af beskæftigelsesplanen i LBR.

Der udestår følgende møde i Region Hovedstaden & Sjælland, hvor det fortsat er muligt at tilmelde sig til Camilla Kramme clk@da.dk

  • 3. maj Glostrup Park Hotel, Glostrup

Der er udsendt materiale om arbejdsgiversynspunkter til forhandling af beskæftigelsesplanen i LBR. Materialet bedes også medbragt til møderne.

Beskæftigelsesplaner for 2010

Beskæftigelsesrådet har over for beskæftigelsesministeren givet udtryk for, at det er tilfredshedsstillende, at der i de regionale kontrakter er stor fokus på udmøntningen af de landspolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen, og at der både er fokus på det helt korte sigt med stigende ledighed, men også på de langsigtede udfordringer med faldende arbejdsstyrke og dermed mangel på arbejdskraft.

BER har foreslået ministeren, at regionerne i kontrakterne og i den løbende opfølgning vurderer udviklingen i forhold til, hvad der kan henføres til konjunktur, demografi og indsatsen i jobcentrene. BER har også foreslået en tæt opfølgning på graden af målopfyldelse i løbet af kontraktperioden, herunder at der gøres status for det samarbejde med UU-centrene, som RBR vil overvåge og sætte fokus på i dialogen med jobcentrene.

Målsætninger for beskæftigelsesindsatsen 2009 – 1 ud af 3 indfriet

Beskæftigelsesregionen har opgjort resultaterne af jobcentrenes beskæftigelsesindsats for 2009. Beskæftigelsesregionen havde sat tre konkrete målsætninger inden for de tre landsdækkende ministermål – arbejdskraftreserven, sygefravær og unge ledige – som regionen og 44 jobcentre skulle indfri.

Opgørelsen af resultaterne for 2009 viser, at målsætningerne op for arbejdskraftreserven og sygefravær ikke blev indfriet, mens målsætningen for unge ledige blev indfriet.

DA mener, at 2009 har været et omskifteligt år med den økonomiske krise, som ikke kunne have været forudset i de oprindelige målsætninger. Dog blev regionens målsætninger nedjusteret i juni, netop som følge af den økonomiske krise. Derfor er det beklageligt, at beskæftigelsesregionen og jobcentrene alligevel ikke har formået at indfri de målsætninger, man i juni 2009 satte for indsatsen hele året i Hovedstaden & Sjælland.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
23. april 2010
LÆS MERE
Argumen­tpapirer samlet i folderLBR-oplæg om arbejdsgi­verpunkter i beskæftig­elsesplan