StrukturStatistik 2009

  • Detaljeret lønstatistik for året 2009

Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 546.000, hvoraf 262.000 er funktionærer, mens 284.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 64.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime. Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 210 kr. medianlønnen er 221,24 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 241,40 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 177,59 kr. (nedre kvartil) og 275,17 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2009 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed.

Beregnet betaling er dog i StrukturStatistik 2009 ændret således, at der alene fratrækkes uregelmæssige betalinger i form af præsentationsafhængige betalinger og kompensationsbetalinger.

Øvrige uregelmæssige betalinger, der omfatter efterreguleringer m.v. er ikke fratrukket, idet der blandt disse uregelmæssige betalinger er konstateret fejlagtige indberetninger. Opgjort for voksne lønmodtagere betyder ændringen gennemsnitligt, at beregnet betaling pr. time er 1,56 kr. højere end, hvis efterreguleringer m.v. var fratrukket.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabel 1 i ’læs mere boksen’. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 252,98 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 5,77 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 5,80 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 241,40 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,42 kr., ferie-, fritvalg og søgnehelligdage 31,25 kr., personalegoder 1,89 kr., mens lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 30,56 kr. Arbejdsomkostningernes sammensætning fordelt på branche, hovedarbejdsfunktion og region er at finde i tabel 2 i ’læs mere boksen’.

Lønomkostningernes udvikling

DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønomkostningerne inden for DA-området. I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. ind går genebetalinger i KonjunkturStatistikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår. Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2009 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2010, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 28. maj 2010.

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2008 til 2009 med 3,0 pct. for voksne. Heraf udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 1,2 pct.point af stigningstakten på 3,0 pct., mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,2 pct.point. Betalinger under sygdom m.v. samt uregelmæssige betalinger faldt i forhold 2008 og bidrog på den måde til at reducere stigningen i fortjenesten. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 1,6 pct.point lavere i 2009 i forhold til 2008, jf. tabel 3 i ’læs mere boksen’.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 2,7 pct. fra 2008 til 2009. Stigningen i arbejdsomkostningerne var dermed mindre end stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at der i 2009 var færre omkostninger til uddannelse og rekruttering, mens omkostningerne til fratrædelses- og dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed steg.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2008 og 2009. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad. Lønudviklingen afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2008 og 2009, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder. Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

Statistikken foreligger i elektronisk bogform medio juni 2010 og kan købes ved henvendelse til DA-Forlag.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
17. maj 2010
LÆS MERE
Tabel 1 - arbejdsomko­st-ningernes sammensætningTabel 2 - arbejdsomko­st-ningernes sammensætningTabel 3 - Den årlige lønudviklingStrukturStatistik 2009 - printvenlig