Lønstatistik 1. kvartal 2010

  • Marginalt stigende lønudvikling - til 2,6 pct. årligt
  • Heraf teknisk stigning i personalegoder på 0,2 pct. point

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,6 pct. fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 0,5 pct.point, mens stigningen i betalinger til personalegoder udgjorde 0,2 pct.point, stigningen i fritvalgsordninger m.v. udgjorde ligeledes 0,2 pct.point. Stigningen i genebetalinger bidrog ikke til den samlede stigning.

Lønudviklingen i 1. kvartal 2010 er dermed steget med 0,1 pct.point i forhold til 4. kvartal 2009, hvor årsstigningen var 2,3 pct., når der tages højde for den tekniske stigning i personalegoder som følge af ændringer i beskatningsreglerne.

Årsstigningstakten for arbejdere var uændret i forhold til 4. kvartal 2009 og dermed på 2,1 pct. i 1. kvartal 2010, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct.point, hvis bidraget fra stigningen i personalegoder fraregnes. For funktionærer var årsstigningstakten på 3,1 pct. i 1. kvartal 2010, hvor den i 4. kvartal 2009 var 2,4 pct. Opgjort eksklusive personalegoder var årsstigningstakten for funktionærer 2,8 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten på 2,5 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 1,1 pct. og inden for serviceprægede erhverv 3,1 pct. Se bidrag fra personalegoder til stigningstakterne for hovedbrancher i tabellen i læs mere boksen.

Multimedier

Fra og med 1. januar 2010 er multimedier, der er stillet til rådighed for lønmodtageren til privat brug, blevet A-skattepligtige. Alle A-skattepligtige beløb indgår i lønstatistikken. Dermed vil indførelse af multimedieskatten medføre en stigning, der alene skyldes ændring af beskatningsreglerne. Stigningen i personalegoder udgjorde 0,2 pct. point af årsstigningstakten i 1. kvartal 2010. Bidraget fra personalegoder til den samlede årsstigning har gennem længere tid ligget på et stabilt niveau.

Indeholdelsen og afregningen af A-skatten og AM-bidraget vedrørende multimedier for perioden januar til marts 2010 kan udskydes til 1. april 2010. Der kan dermed forekomme en tilsvarende effekt for 2. kvartal 2010.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,4 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 3,0 pct.

Ændringen i de øvrige arbejdsomkostninger er nogenlunde ligeligt fordelt på lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Blandt de lovbestemte omkostninger bidrog stigningen i bidraget til LG med den største ændring. Herudover steg finansieringsbidraget til ledige, syge m.m. samt bidragene til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES).

Blandt de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger bidrog betalingerne til DA-barsel med den største del af ændringen. Ændringen er en følge af, at en genoptagelse af bidraget til DA-barsel efter en bidragsfri periode fra 3. kvartal 2008 til og med 1. kvartal 2009.

Derudover var der bidrag fra indførelsen af kompetenceudviklingsfonde fra overenskomstaftalerne i foråret 2007.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2010 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 7. juni 2010. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
28. maj 2010
LÆS MERE
Statistik Nyt - printvenligTabel (Ændring i Timefortjenesten)