Arbejdsulykker 2009

  • Fortsat faldende ulykkesfrekvens

Hovedresultater

DA’s statistik over Arbejdsulykker 2009 viser, at ulykkesfrekvensen igen er faldet i forhold til foregående år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million præsterede timer, er faldet fra 25,9 i 2008 til 20,9 i 2009, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Ulykkesfrekvensen er steget inden for hovedbranchen handel, transport- og servicevirksomhed, mens den er faldet inden for de to øvrige hovedbrancher. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt den fra 25,7 i 2008 til 19,6 i 2009 og inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen fra 27,9 i 2008 til 21,3 i 2009. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed steg ulykkesfrekvensen fra 24,8 i 2008 til 33,6 i 2009.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2009 på 3,0 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et svagt fald i forhold til 2008, hvor fraværet var 3,1 timer pr. 1.000 præsterede timer.

Fraværet faldt inden for fremstillingsvirksomhed fra 2,9 timer pr. 1.000 præsterede timer i 2008 til 2,4 timer pr. 1.000 præsterede timer i 2009. Fraværet steg inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor fraværet steg fra 3,3 i 2008 til 4,0 i 2009 og inden for handel, transport- og servicevirksomhed, hvor fraværet steg fra 3,3 i 2008 til 4,2 i 2009 – jf. tabel 1 i læs mere boksen.

I 2009 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 12,5 dage, hvilket er en stigning på 0,4 dage i forhold til 2008.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 361 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 62.000 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2009 samt tabte arbejdsdage i 2009 på grund af ulykker indtruffet i 2008.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne som sker fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2007-2009, fordelt efter branche, fremgår af tabel 2 i læs mere boksen. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede timer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2009. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2009 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2009. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede timer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2007-2009.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det således relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som var deltager i statistikken i både 2008 og 2009). Tendenserne inden for de tre hovedbrancher er stort set i overensstemmelse med tabel 1 i læs mere boksen. Dog er ulykkesfrekvensen for bygge- og anlægsvirksomhed og handel, transport- og servicevirksomhed lavere for identiske virksomheder. For identiske virksomheder er ulykkesfrekvensen for hele DA 21,2. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne hhv. 19,6 for fremstillingsvirksomhed, 19,8 for bygge- og anlægsvirksomhed og 30,2 for handel-, transport- og servicevirksomhed.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2009 (pdf), som forventes at udkomme fredag d. 30. juli 2010. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
30. juni 2010
LÆS MERE
Statistik-Nyt - PrintvenligTabel 1 - HovedresultaterTabel 2 - Fordeling af præsterede timer