Regionalt nyhedsbrev 3/2010

Nye nøgletal 2/2010

DA har netop sendt nye nøgletal ud til alle arbejdsgiverrepræsentanter i LBR.

Nøgletallene vedrører de enkelte jobcentres resultater og indsats samt giver et overblik over hvor mange forgæves rekrutteringer virksomhederne fortsat oplever, selv om der er ca. 110.000 ledige.

Nøgletallenes form og indhold lægger sig op ad det notat, som DA udsendte i forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2009.

Vi håber, I vil bruge nøgletallene til at drøfte jobcentrets resultater på LBR-møderne.

Spørgeskema om sociale klausuler

DA har udsendt et spørgeskema til arbejdsgiverrepræsentanter i LBR om kommunernes brug af sociale klausuler. Vi har modtaget 111 besvarelser, hvilket svarer til godt 40 pct. Vi vil gerne takke for, at så mange ville være med til at bidrage til arbejdsgiverfællesskabets viden om den aktuelle status på dette område bliver større.

Hovedkonklusionerne i svarerne er, at:

  • 30 pct. tilkendegiver, at kommunen har drøftet brug af sociale klausuler og godt 5 pct. tilkendegiver, at kommunen også har besluttet sig for at indføre sociale klausuler
  • Det er især inden for praktikpladsområdet, hvor kommunen overvejer sociale klausuler (94 pct.), men også i forhold til løntilskud og pålæg om brug af offentlige overenskomster er udpræget fokusområder for kommunale overvejelser
  • Det tilsvarende billede gør sig gældende for de områder, hvor kommunen har besluttet sociale klausuler, som primært er praktikplads-, løntilskuds- og overenskomstområdet
  • Endelig tilkendegiver 3 pct. at kommunen forventes, at ville indføre sociale klausuler på andre områder end de i undersøgelsen nævnte

Arbejdsgiverfællesskabets holdning til sociale klausuler er klar: Sociale klausuler er en dårlig ide, fordi de ødelægger konkurrencen om offentlige udbud samtidig med at opgaverne bliver dyrere for skatteborgerne.

DA vil bruge jeres svar i spørgeskemaet i det videre arbejde mod sociale klausuler.

Spørgeskema om hjemmeside til LBR og RBR

DA har for et par uger siden spurgt arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR og RBR om brug af DA’s hjemmeside (www.da.dk) i rådsarbejdet. Baggrunden er, at DA er ved at udvikle en ny hjemmeside til arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR og RBR. Hjemmesiden skal understøtte LBR-arbejdet bl.a. ved at gøre arbejdsgiverelevante oplysninger, herunder de kvartalsvise nøgletal, bedre tilgængelige samt skabe bedre mulighed for kontakt mellem repræsentanter både i LBR og RBR.

DA har modtaget 120 besvarelser, hvilket svarer til godt 50 pct. Hovedkonklusionerne i svarerne er:

  • 93 pct. bruger til daglig nettet til informationssøgning
  • 78 pct. tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad er fortrolig med DA’s politik
  • 84 pct. mener, at informationerne fra DA er tilstrækkelige
  • 70 pct. tilkendegiver, at de ønsker at have kontakt med andre LBR-repræsentanter via e-mail

Besvarelserne vil indgå i det videre arbejde med hjemmesiden, som forventes at være klar til brug ultimo september. Yderligere information vil følge, når hjemmesiden er klar.

Samarbejde i Furesø om praktikpladser

Den økonomiske krise har medført en nedgang i antallet af praktikpladser. Det har flere steder ført til forskellige lokale tiltag, som kan fremme antallet af praktikpladser. Et eksempel på en kommune, hvor LBR har bidraget med en konstruktiv rolle er Furesø kommune.

I Furesø har kommunen iværksat en kampagne mod kommunens virksomheder, som LBR Furesø har finansieret. Jobcentret og erhvervsskolerne tilbyder fleksible uddannelsesaftaler og hjælp til alt det praktiske.

DA ser meget positivt på kampagnen, som er et godt initiativ.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
8. juli 2010