Lønstatistik 2. kvartal 2010

  • Svagt fald i lønudviklingen - 2,5 pct. årligt
  • Heraf teknisk stigning i personalegoder på 0,2 pct. point

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,5 pct. fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 0,6 pct.point, mens stigningen i genebetalinger udgjorde 0,2 pct.point, stigningen i betalinger til personalegoder udgjorde ligeledes 0,2 pct.point.

Lønudviklingen i 2. kvartal 2010 er dermed faldet med 0,1 pct.point i forhold til 1. kvartal 2010, hvor årsstigningen var 2,6 pct.

Årsstigningstakten for arbejdere er steget med 0,2 pct.point i forhold til 1. kvartal 2010 og er dermed på 2,3 pct. i 2. kvartal 2010. For funktionærer var årsstigningstakten på 2,6 pct. i 2. kvartal 2010, hvor den i 1. kvartal 2010 var 3,1 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten på 2,5 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 1,1 pct. og inden for serviceprægede erhverv 2,8 pct. Se bidrag fra personalegoder til stigningstakterne for hovedbrancher i bilaget til KonjunkturStatistikken 2. kvartal 2010.

Personalegoder

Fra og med 1. januar 2010 er multimedier, der er stillet til rådighed for lønmodtageren til privat brug, samt miljøtillæg af firmabil blevet A-skattepligtige. Alle A-skattepligtige beløb indgår som udgangspunkt i lønstatistikken. Dermed vil indførelse af multimedieskatten mv. medføre en stigning, der alene skyldes ændring af beskatningsreglerne. Stigningen i personalegoder udgjorde 0,2 pct. point af årsstigningstakten i 2. kvartal 2010. Bidraget fra personalegoder var dermed uændret i forhold til 1. kvartal 2010. Bidraget fra multimedieskatten mv. vil påvirke årsstigningstakterne til og med 4. kvartal 2010.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,4 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 2,9 pct.

De øvrige arbejdsomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Blandt de lovbestemte øvrige omkostninger bidrog stigningen i bidraget til LG med den største ændring. Herudover steg finansieringsbidraget til ledige, syge m.m. samt bidragene til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES).

Blandt de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger bidrog betalingerne til DA-barsel med den største del af ændringen. Ændringen er en følge af, at det er besluttet at opkræve dobbelt bidrag i 2. og 3. kvartal 2010, da fonden har haft større udgifter end indtægter i en periode.

Derudover var der bidrag fra indførelsen af en særlig fratrædelsesgodtgørelse fra overenskomstaftalerne i foråret 2010.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2010 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 23. august 2010. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
16. august 2010
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabel (Ændring i Timefortjenesten)Personalegoder i lønstatistikken (Bilag)