Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. september 2010 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Ændring af lov om arbejdsmiljø (omprioritering af partsindsatsen)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdstilsynet har i mail den 19. august 2010 fremsendt udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø (omprioritering af partsindsatsen) til Dansk Arbejdsgiverforening med frist til den 3. september 2010 til afgivelse af bemærkninger.

DA skal indledningsvis udtrykke forundring og beklagelse over, at DA i lighed med de øvrige i Arbejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene repræsenterede organisationer med kort varsel præsenteres for et forslag, der på en række områder lægger op til betydelige ændringer, såvel principielt som praktisk i arbejdsmiljørådenes og branchearbejdsmiljørådenes opgaver og ansvar samt hele samspil indbyrdes og i forhold til Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet.

I tilslutning til ovenstående bemærkes videre, at det fremsendte udkast er behæftet med betydelig uklarhed på en række områder og i alle tilfælde rejser en række spørgsmål om den nærmere forståelse. Som det er Beskæftigelsesministeriet bekendt, har DA inden for den meget korte høringsfrist gennem en række spørgsmål søgt at afklare nogle af disse tvivlsspørgsmål. DA må med beklagelse konstatere, at de af ministeriet givne svar kun på nogle få områder skaber større klarhed over lovudkastets indhold og konsekvenser.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
9. september 2010