FraværsStatistik 2009

  • Markant fald i sygefravær for arbejdere
  • Sygefravær udgør 3,5 pct. af den mulige arbejdstid i 2009

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,9 pct. til 3,5 pct. af den mulige arbejdstid fra 2008 til 2009, jf. figuren nedenfor. Det svarer til et fald på 0,9 dag pr. beskæftiget.

Korrigeres der for udskiftninger i stikprøven mellem de to år, er faldet lidt mindre – fra 3,9 til 3,6 pct. af den mulige arbejdstid. Personer som er med i statistikken i begge år har haft en svag stigning i sygefraværet – fra 3,4 pct. til 3,6 pct. af den mulige arbejdstid. Faldet afspejler, at gruppen af lønmodtagere, som var med i 2008 men ikke er med i 2009 statistikken, har et højere sygefravær med flere sygeperioder.

Sygefraværet er faldet for arbejdere og steget svagt for funktionærer. For både kvindelige og mandlige arbejdere er sygefraværet faldet med henholdsvis 1,1 og 0,5 pct.point (afrundet) i forhold til 2008, mens sygefraværet for kvindelige funktionærer er steget med 0,1 pct.point. Sygefraværet for mandlige funktionærer er uændret.

Fravær på grund af børns sygdom er uændret totalt set, men er steget med 0,1 pct.point for kvindelige funktionærer. Fravær som følge af arbejdsulykker er faldet med 0,1 pct. point (afrundet) for både mandlige og kvindelige arbejdere, men er uændret totalt set.

Barselsfraværet er steget totalt set til 1,0 pct. af den mulige arbejdstid. Barselsfraværet er steget for de kvindelige funktionærer med 0,3 pct. point, mens det er faldet tilsvarende for de kvindelige arbejdere.

Det samlede fravær er faldet med 0,3 pct. point fra 2008 til 2009, hvilket kan henføres til faldet i sygefraværet og stigningen i barselsfraværet.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær på DA-området udgør 4,9 pct. af den mulige arbejdstid i 2009. Heraf udgør sygefravær 3,5 pct.point., jf. tabellen i Læs mere boksen.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør i 2009 5,3 pct., mens det udgør 4,6 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 4,8 pct. for mandlige arbejdere og 7,2 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgør sygefraværet hhv. 4,1 og 5,3 pct.point.

For funktionærer er det samlede fravær 2,8 pct. for mænd og 7,4 pct. for kvinder. Heraf udgør sygefraværet hhv. 2,2 og 3,9 pct.point.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2009 indgår i alt ca. 330.500 lønmodtagere på DA-området. Alle resultater for 2009 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2009.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf) FraværsStatistik 2009 udkommer i uge 38 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
23. september 2010
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version