LønStatistik 3. kvartal 2010

  • Uændret lønudvikling
  • Stigning på 2,1 pct. efter korrektion for omlægning af arbejdsfunktionskoder og multimedieskat

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,5 pct. fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 inden for DA-området. Den målte stigningstakt estimeres at være overvurderet med 0,4 pct.point, idet der indgår bidrag fra indførelsen af multimedieskat på 0,2 pct.point og en måleteknisk fejl på 0,2 pct.point, som følger af indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i statistikken i 2010. Udover disse tekniske bidrag udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point af den samlede stigning på 2,5 pct., mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,1 pct.point. Lønudviklingen i 3. kvartal 2010 er dermed uændret i forhold til 2. kvartal 2010, idet lønstigningstakten i 2. kvartal 2010 også indeholdt målefejlen på 0,4 pct. point. Årsstigningstakterne, som publiceres i dette nyhedsbrev og i nyhedsbrevet for 2. kvartal 2010, er dermed overvurderede, og fejlen varierer fra branche til branche afhængig af udbredelsen af multimedier samt af hvor stor en tilgang af nyansatte, der er inden for den enkelte branche.

For arbejdere er års stigningstakten steget 0,2 pct.point i forhold til 2. kvartal 2010 og er dermed på 2,5 pct. i 3. kvartal 2010. For funktionærer var årsstigningstakten uændret på 2,6 pct. i 3. kvartal 2010. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten på 2,6 pct, inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 2,2 pct. og inden for serviceprægede erhverv 2,6 pct. For arbejdere inden for fremstillingsvirksomhed bidrog stigninger i genebetalinger, personalegoder og pension med 1,1 pct.point af stigningen på 2,5 pct. jf. tabellen nedenfor. Blandt arbejdere inden for serviceprægede erhverv bidrog stigninger i genebetalinger, personalegoder og pension med 1,0 pct.point af stigningen på 2,5 pct. i fortjenesten.

Tekniske bidrag til lønudviklingen for 2010

Indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i statistikken i 2010 indebærer, at en del af de nyansatte i 2010 ikke indgår i beregningsgrundlaget. Betydningen af dette forhold iagttages fra 2. kvartal, hvor målefejlen udgør mellem 0,1 og 0,2 pct.point af stigningstakten, og målefejlen øges til 0,2 pct. point i 3. kvartal 2010. Det skønnes, at årsstigningstakten for 4. kvartal 2010 ligeledes vil blive overvurderet med 0,2 pct.point.

Fra og med 1. januar 2010 er multimedier, der er stillet til rådighed for lønmodtageren til privat brug, samt miljøtillæg af firmabil blevet A-skattepligtige. Alle A-skattepligtige beløb indgår som udgangspunkt i lønstatistikken. Dermed vil indførelse af multimedieskatten mv. medføre en stigning, der alene skyldes ændring af beskatningsreglerne. Stigningen i personalegoder udgjorde 0,2 pct. point af årsstigningstakten i 3. kvartal 2010. Bidraget fra personalegoder var dermed uændret i forhold til 2. kvartal 2010. Bidraget fra multimedieskatten mv. vil påvirke årsstigningstakterne til og med 4. kvartal 2010.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,3 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 2,8 pct. De øvrige arbejdsomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Blandt de lovbestemte øvrige omkostninger bidrog stigningen i bidraget til LG med den største ændring. Herudover steg finansieringsbidraget til ledige, syge m.m. samt bidragene til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Blandt de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger er der et bidrag fra indførelsen af en særlig fratrædelsesgodtgørelse fra overenskomstaftalerne i foråret 2010.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2010 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 22. november 2010. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. november 2010
LÆS MERE
Printvenlig udgaveÆndring i timefortj­enesten (tabel)Stigningstakternes sammensætning (tabel)