Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. november 2010 svaret Pensionsstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven m.v.

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i sit høringssvar alene valgt at kommentere de forslag til ændringer, der giver DA anledning til særlige kommentarer.

DA skal generelt bemærke, at lovforslaget medfører ændringer for allerede indgåede aftaler om ferie i de eksisterende kollektive overenskomster på det private arbejdsmarked samt generelt forrykker balance i ferieloven til skade for arbejdsgiveren og dermed øgede omkostninger til arbejdsgiverne. Der er således tale om en belastning af det private erhvervsliv i videre omfang, end det fremgår af lovforslaget.

DA ser med stor alvor på forslaget om nye regler om fritstilling. DA finder dels ikke, at der er angivet en fyldestgørende baggrund for ændringen, men der er også tale om en forrykkelse i forhold til arbejdsmarkedet, der har indrettet sig på den gældende retstilstand.

DA har nedenfor stillet forslag om alternative ændringer af ferieloven.

Det fremgår af lovforslagets generelle bemærkninger pkt. 2.3.2., at der pågår en digitalisering af FerieKonto, herunder digital selvbetjening fra 2011.

DA kan i den anledning oplyse, at man i DA for feriekortområdet er ved at udvikle et elektronisk feriekort, eFeriekort, til iværksættelse fra den 1. januar 2011, således at udstedelse, fremsendelse og lønmodtagerens indfrielse af feriekort håndteres via e-Boks.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
17. november 2010