Dansk Arbejdsgiverforening og SALA har den 24. november 2010 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring om fastsættelse af udgiftsloft for selvvalgt uddannelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 17. november 2010 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) til høring i BER.

DA og SALA har i den anledning følgende bemærkninger:

Danmark står overfor en række meget store udfordringer både på kort sigt og i løbet af de kommende årtier. Den økonomiske krise har resulteret i et meget stort underskud på de offentlige finanser, vækstudsigterne for dansk økonomi er meget dårlige ikke mindst på grund af meget store demografiske udfordringer, og på lang sigt er der en stor ubalance mellem offentlige udgifter og indtægter.

Det er helt nødvendigt med en stram genopretningsplan. Aftalen om finansloven afspejler dette. Det er klart, at virksomhederne gerne havde set flere reformer, der kan øge arbejdskraftudbuddet, herunder en effektivisering af den offentlige sektor.

DA og SALA konstaterer, at der med forslaget om at lægge et loft over udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse sigtes i mod at reducere de offentlige udgifter med ca. 400 mio. kr. årligt.

Efter DA og SALA’s vurdering har den konkrete udmøntning af prisloftet i lovforslaget en række uheldige beskæftigelsespolitiske implikationer. Der er med den valgte model nødvendigt, at ledige søger at anvende deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ved at deltage i kurser uden relevans for arbejdsmarkedet frem for at deltage i kurser med et klart jobsigte.

Det valgte prisloft på 3.500 kr. pr. uge eksklusiv moms for en række uddannelser ligger under den takst, som Undervisningsministeriet yder i driftstilskud til de uddannelsesinstitutioner, som udbyder undervisningen. Det indebærer, at ledige som led i ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke har mulighed for at deltage i mange af de mest jobrettede uddannelser.

Forslaget om et prisloft på 3.500 kr. pr. uge rammer muligheden for at deltagelse f.eks. i certifikatkurser som buskørekort og kørsel med farligt gods, som er en helt nødvendig forudsætning for at varetage et job. Den omkostning skal i stedet afholdes af virksomheden, hvilket efter DA og SALA’s opfattelse burde have været medtaget i lovforslagets bemærkninger.

Prisloftet vil ligeledes ramme lediges mulighed for at få opdateret sine kompetencer inden for nye teknologier f.eks. i form af f.eks. svejsecertifikater eller digital kommunikation.

Forslaget om at udregne prisloftet baseret på antallet af timer for kurset frem for f.eks. et fast loft pr. uge betyder, at kurser, der er tilrettelagt intensivt af få dages varighed, og dermed en høj dagspris, skal holde sig under et lavere loft frem for mindre intensive kurser med en længere udstrækning.

Efter DA og SALA’s opfattelse bør der derfor i en afgrænsning af de kurser, som ledige skal have mulighed for at deltage i som 6 ugers selvvalgt uddannelse, tages udgangspunkt i de enkelte kursers relevans for arbejdsmarkedet frem for alene at basere sig på prisen. Priserne vil variere i forhold til, hvor omkostningstungt et udstyr der anvendes. Det vil derfor være prisen på udstyr, der i sidste ende afgør om et kursus ligger under eller over prisloftet.

Det bør derfor overvejes i stedet for prisen at fastlægge en positivliste over uddannelser, som ledige kan deltage i under 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Hvis prisloftet fastholdes skal arbejdsgiversiden anbefale, at loftet bliver fastsat, som et fast ugeloft uanset om kurset har en varighed under 37 timer pr. uge. Samtidig bør forbruget af den samlede ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse tælles i hele uger.

Endelig skal DA og SALA anbefale – såfremt prisloftet som udgangspunkt fast-holdes – at det bør være muligt at deltage i kurser med en højere ugepris, men at en sådan deltagelse samtidig vil indebære, at der samtidig forbruges en yderligere uge af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
26. november 2010