Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2010 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Lovforslag L 67 (sygedagpenge refusionssatser)

Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge om ændring af refusionssatser.

De nuværende refusionssatser blev aftalt i trepartsaftalen om sygefravær i september 2008. Formålet var at understøtte en aktiv indsats i kommunerne for at få sygemeldte fastholdt på arbejdsmarkedet.

Med de foreslåede refusionssatser kan arbejdsgiversiden tilslutte sig, at kommunernes incitamenter til at iværksætte aktive tilbud til sygemeldte fastholdes, så sygemeldte modtager tilbud, der medvirker til, at sygemeldte hurtigst muligt enten gradvist eller i fuldt omfang kan genoptage arbejdet.

Med den foreslåede sænkelse af refusionsniveauet fra 65 til 50 pct. ved en aktiv indsats over for sygemeldte og fra 35 til 30 pct. ved en passiv sygefraværs-indsats, så mener arbejdsgiversiden, at der er taget et nødvendigt skridt for at sænke kommunernes tilskyndelse til aktivering som selvstændigt mål, således at fokus i kommunernes indsats bliver at anvende de redskaber, som erfaringsmæssigt har den største effekt på sygemeldtes tilbagevenden til job.

KONTAKT
Publiceret:
26. november 2010