Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. februar 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar på udkast til ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

DA har via Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg modtaget udkast til ny bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende i høring.

DA har følgende bemærkninger til udkast til høringssvaret:

Ved implementeringen af trepartsaftalen om sygefravær blev det fastlagt i sygedagpengeloven, jf. § 31, at en arbejdsgiver skal udbetale sygedagpenge, indtil ansættelsesforholdet ophører.

Formålet med ændring af bekendtgørelsen om sygedagpenge til søfarende forudsættes at være at give rederier m.fl. en tilsvarende reduktion i udgifterne til sygemeldte medarbejdere svarende til vilkårene for øvrige arbejdsgivere. Det gælder f.eks. ansatte, der måtte melde sig syg i forbindelse med en opsigelse.

DA skal i den anledning bemærke, at implementeringen af trepartsaftalen for søfarende har været knap 2 år undervejs. Det kan derfor ikke udelukkes, at nogle rederier m.fl. desværre i denne periode har udbetalt sygehyre eller syge-dagpenge efter ansættelsens ophør og dermed har afholdt sygedagpengeudgifter, som ikke er i tråd med intensionen i trepartsaftalen om sygefravær fra september 2008.

Der er både i sømandsloven og i bekendtgørelse om sygedagpenge for sygefarende særlige principper for udbetaling af sygehyre og retten til sygedagpenge-refusion for rederierne.

I Sømandslovens § 29 står følgende:

”Under tjenesten har sømanden ret til hyre, selv om han er uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller legemsskade.

Stk. 2. Er sømanden syg eller skadet ved tjenestens ophør, løber hyren videre, så længe han er uarbejdsdygtig, dog højst 2 måneder. Er bestemte tegn på sygdom eller legemsskade ikke påvist, har han dog ikke ret til hyre i flere dage, end han har været i tjenesten. Skyldes uarbejdsdygtigheden kønssygdom, betales hyren af staten”.

Hertil kommer de særlige regler om rederiansættelse, jf. § 35.

Der er således i sømandsloven fastsat, at rederierne er forpligtiget til at betale sygehyre i op til 2 måneder efter ansættelsens ophør.

I medfør af § 17 i bekendtgørelsen om sygedagpenge for søfarende har rederierne m.fl. hidtil indtrådt i de søfarendes sygedagpengeret og modtaget refusion for sygehyre udbetalt efter bestemmelserne i sømandslovens § 29.

DA forudsætter og ligger til grund, at dette fortsat er gældende med den nye af bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende.

For at tydeliggøre, at det forsat er gældende, foreslår DA, at § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende bliver formuleret som følger:

"En arbejdsgiver, der yder løn under fravær fra arbejdet eller sygehyre efter sømandslovens § 29, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som den søfarende ellers ville have ret til fra Søfartsstyrelsen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetale løn eller sygehyre for samme tidsrum".

KONTAKT
Publiceret:
4. februar 2011