Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. oktober 2010 svaret Socialministeriet i sagen om

Høring om ændrede bekendtgørelsesregler om Det Centrale Handicapråd

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har ingen generelle bemærkninger til Socialministeriets udkast til bekendtgørelsesændringer om det Centrale Handicapråd.

DA skal dog forespørge om, hvad § 54 stk. 4 om en observatør indebærer for Institut for Menneskerettigheder bl.a. fordi DA kan have betænkeligheder ved om Instituttet vil få en dobbeltrolle i forhold andre opgaver, man varetager på området. Har observatøren også taleret?

DA har ikke andre bemærkninger.

KONTAKT
Publiceret:
8. oktober 2010