LønStatistik 4. kvartal 2010

  • Uændret lønudvikling for tredje kvartal i træk
  • Hyppigste årsstigningstakt på 1 pct.

Lønomkostningerne inkl. Lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,5 pct. fra 4.kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 inden for DA-området. Den målte stigningstakt skønnes at være overvurderet med op til 0,4 pct. point, idet der indgår bidrag fra indførelsen af multimedieskat på 0,2 pct. point og en måleteknisk fejl på op til 0,2 pct. point, som følger af indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i 2010.

Den hyppigst forekommende stignings - takt blandt lønmodtagere var på 1 pct. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 som vist i figuren nedenfor.

For en fjerdedel af lønmodtagerne lå årsstigningstakten under 0 pct., mens den fjerdedel af lønmodtagerne, der havde de højeste stigninger, lå på 4,8 pct. eller højere. Fordelingen af de individuelle stigningstakter afspejler ændringer i alle lønelementer, der indgår i fortjenesten pr. præsteret time. Negative stigningstakter kan derfor forekomme ved bortfald af genebetalinger, bonus, personalegoder m.v. lige såvel som ved at den aftalte løn sættes ned.

Udover de tekniske bidrag udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct. point af den samlede stigning på 2,5 pct. Årsstigningstakten på DA-området, som publiceres i dette nyhedsbrev er dermed uændret i forhold til de to foregående kvartaler. For arbejdere faldt årsstigningstakten med 0,3 pct. point i forhold til 3. kvartal 2010 til 2,2 pct. i 4. kvartal 2010. For funktionærer steg årsstigningstakten med 0,2 pct. point til 2,8 pct. i 4. kvartal 2010. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten uændret på 2,6 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 2,1 pct. og inden for serviceprægede erhverv 2,5 pct. jf. tabellen i læs mere boksen.

Tekniske bidrag til lønudviklingen for 2010

Indførelsen af nye arbejdsfunktionskoder i statistikken i 2010 indebærer, at en del af de nyansatte i 2010 ikke indgår i beregningsgrundlaget. Betydningen af dette forhold iagttages fra 2. kvartal, hvor målefejlen udgør mellem 0,1 og 0,2 pct. Point af stigningstakten til 0,2 pct. point i 4. kvartal 2010. Fejlen varierer fra branche til branche afhængig af hvor stor en tilgang af nyansatte, der er inden for den enkelte branche. Fra og med 1. januar 2010 er multimedier, der er stillet til rådighed for lønmodtageren til privat brug, samt miljøtillæg af firmabil blevet A-skattepligtige. Alle A-skattepligtige beløb indgår som udgangspunkt i lønstatistikken. Dermed vil indførelse af multimedieskatten mv. medføre en stigning, der alene skyldes ændring af beskatningsreglerne. Stigningen i personalegoder udgjorde 0,2 pct. point af årsstigningstakten i 4. kvartal 2010. Bidraget fra personalegoder var dermed uændret i forhold til 3. kvartal 2010. 4. kvartal 2010 er det sidste kvartal, hvor bidraget fra multimedieskatten m.v. vil påvirke årsstigningstakten. Også her varierer betydningen fra branche til branche afhængig af udbredelsen af multimedier inden for de enkelte brancher.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,3 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 2,8 pct. De øvrige arbejdsomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Blandt de lovbestemte øvrige omkostninger bidrog stigningen i bidraget til LG med den største ændring. Herudover steg finansieringsbidraget til ledige, syge m.m. samt bidragene til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES). Blandt de aftalebestemte øvrige arbejdsomkostninger er der et bidrag fra indførelsen af en særlig fratrædelsesgodtgørelse fra overenskomstaftalerne i foråret 2010.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2010 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 18. februar 2010. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. februar 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveÆndringer i timefortjenesten (tabel)Stigningstakternes sammensætning (tabel)Individuelle stigningstakter (figur)