Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. maj svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

DA har modtaget Integrationsministeriets høring vedr. udkast til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Generelt kan DA støtte intentionerne med ændringen af bekendtgørelsen om at åbne muligheden for danskundervisning til grænsependlere og introdansk til beskæftigede udlændinge.

DA har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget:

I § 23, stk. 3 står anvist, at er udlændingen henvist til et undervisningsforløb på 50 timer, erstattes timerne ikke, hvis kursisten udebliver fra timerne, f.eks. på grund af sygdom.

DA skal opfordre til, at bestemmelse ændres, så der står anført, at timerne ikke erstattes ved enkeltstående sygefravær. På den måde vil timerne blive erstattet, hvis der er tale om længerevarende sygefravær. Det vil samtidigt sikre, at der er større ensartethed mellem muligheder for at modtage danskundervisning på introdansk forløbene mellem f.eks. en tysker, der er grænsependler, der er midlertidigt syg og en tysker, der er flyttet til landet for at arbejde.

KONTAKT
Publiceret:
18. maj 2010