Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet (DA, LH og SALA) har den 4. januar 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 22. december 2010 sendt et udkast til ny bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats til høring i BER.

Arbejdsgiversiden i BER (DA, LH og SALA) har i den anledning følgende bemærkninger:

Ordinære uddannelser

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig, at der sker en målretning i brugen af uddannelser som led i aktiveringsindsatsen, således at jobcentrene tilskyndes til at anvende ordinære uddannelser, som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Derfor bør affattelsen af § 40 stk. 1, nr. 1, 2. punktum om, at det er en betingelse at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet gælde alle numre i § 40 stk. 1 og ikke kun nr. 1, således som det også er forudsat i vejledningen.

Det fremgår ikke klart, om det efter bestemmelserne i § 40 vil være muligt at gennemføre en række danskkurser med den høje refusion for forsørgerydelsen. Efter Arbejdsgiversidens opfattelse bør kurser, der tager sigte på at styrke de basale danskkundskaber omfattes af § 40.

Læse og skrivetest

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig at ændre bestemmelsen om læse- og skrivetest, så den gælder alle uanset alder.

Virksomhedspraktik og løntilskud

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig de foreslåede ændringer, der skal minimere risikoen for uhensigtsmæssig anvendelse af tilbuddene, og som ministeren kan foretage administrativt.

Arbejdsgiversiden kan derimod ikke tilslutte sig den foreslåede ændring i § 101 om at fravige kravet om et aktiveringsomfang på mindst 25 timer pr. uge for visse løntilskudsansættelser i den offentlige sektor. Efter arbejdsgiversidens opfattelse bør aktiveringstilbud tilstræbes at have et omfang svarende til fuld tid, således at tilbuddenes motivationseffekt øges mest mulig.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
6. januar 2011