International LønStatistik 4. kvartal 2010

  • Samme lønstigning i udlandet og DK for fremstilling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 4. kvartal 2010 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,2 pct. inden for fremstilling, 0,9 pct. inden for bygge- og anlæg samt 1,8 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,6 pct., 2,1 pct. og 2,9 pct. - dog med det forbehold, at den målte stigningstakt for Danmark er estimeret til at være overvurderet med 0,4 pct.point, jf. nyhedsbrev om KonjunkturStatistik 4. kvartal 2010.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 4. kvartal 2010 lå de korrigerede årsstigningstakter for Danmark på samme niveau som udlandet inden for fremstilling, og højere end udlandets for bygge- og anlæg og handel.

Nyt vægtgrundlag

Fra og med 3. kvartal 2010 anvendes Nationalbankens vægte til beregning af det effektive kronekursindeks baseret på samhandlen i 2009. Det nye vægtgrundlag erstatter de tilsvarende vægte baseret på samhandlen i 2002. Som det ses af figuren nedenfor, medfører de nye vægte en mindre omfordeling mellem landene, som samlet set medfører, at de sammenvejede tal for udlandet for 3. kvartal 2010 var 0,1 pct. point lavere for fremstilling, 0,1 pct. point højere for bygge og anlæg og uændrede for handel. Mest markant er faldet i Storbritanniens betydning, mens Sverige og USA får større vægt i de sammenvejede tal for udlandet.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 11 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 11 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 11 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 4. kvartal 2010 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 9. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
2. marts 2011
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version