LønStatistik 1. kvartal 2011

  • Fortsat svagt aftagende lønudvikling
  • De ansattes fortjeneste er steget 2,0 pct. siden 1. kvartal 2010
  • Hyppigste årsstigningstakt på 1 pct.

Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder, genebetalinger m.v., steg med 2,0 pct. fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til pension 0,3 pct. point, mens stigningen i genebetalinger udgjorde 0,2 pct. point.

Lønudviklingen er dermed aftaget svagt i forhold til de tre sidste kvartaler i 2010, hvor stigningstakten var 2,1 pct. efter korrektion for multimedier og nye koder for arbejdsfunktioner. Samtidig tegner 1. kvartal 2011 sig for den laveste årsstigningstakt i KonjunkturStatistikkens levetid.

For arbejdere faldt årsstigningstakten med 0,3 pct. point til 1,9 pct. i 1. kvartal 2011 og for funktionærer faldt den med 0,7 pct. point til 2,1 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt årsstigningstakten fra 2,6 til 2,2 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt årsstigningstakten fra 2,1 til 1,0 pct. og inden for serviceprægede erhverv faldt årsstigningstaktenfra 2,5 til 2,1 pct., jf. tabellen i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. De samlede medarbejderomkostninger steg hermed med 2,2 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige omkostninger skyldes et øget bidrag til AER bl.a. som følge af en forhøjelse af præmien til oprettelse af nye praktikpladser. Derudover er omkostningerne steget som følge af en reduktion af godtgørelsessatserne på 20 pct. lovændringer på VEU-området ifm. sidste års Genopretningspakke.

Stigningen i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes et bidrag fra indførelsen af en særlig fratrædelsesgodtgørelse fra overenskomstaftalerne i foråret 2010. Derudover steg bidraget til DA/LO Udviklingsfonden med 5 øre pr. præsteret time 1. januar 2011.

Nye navne for lønbegreber

Enkelte af løn- og omkostningsbegreberne i lønstatistikkerne er revideret, som det også fremgik af nyhedsbrevet om StrukturStatistik 2010. I KonjunkturStatistikken består ændringerne i, at samlede arbejdsomkostninger og øvrige arbejdsomkostninger fra og med 1. kvartal 2011 benævnes samlede medarbejderomkostninger og øvrige medarbejderomkostninger. Indholdsmæssigt er der ikke sket ændringer i begreberne. Begrebernes indhold fremgår af figuren.

Bemærk at KonjunkturStatistikkens begreber ikke omfatter uregelmæssige betalinger i modsætning til fortjeneste og samlede medarbejderomkostninger i StrukturStatistikken.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2011 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 31. maj 2011. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
27. maj 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveÆndringer i timefortjenesten (tabel)Stigningstakternes sammensætning (tabel)Individuelle stigningstakter (figur)