Arbejdsulykker 2010

  • Mindre fald i ulykkesfrekvens for arbejdere
  • Nu også statistik for arbejdere og funktionærer samlet

Hovedresultater

DA’s statistik over Arbejdsulykker 2010 viser, at ulykkesfrekvensen er faldet i forhold til foregående år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million præsterede timer, er faldet fra 23,1 i 2009 til 21,4 i 2010, jf. tabellen med hovedresultater i læs mere boksen.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen fra 20,5 i 2009 til 17,1 i 2010. Ulykkesfrekvensen er steget inden for hovedbrancherne bygge- og anlægsvirksomhed samt inden for handel, transport og servicevirksomhed. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg ulykkesfrekvensen fra 28,0 i 2009 til 33,2 i 2010, mens der inden for handel, transport- og servicevirksomhed skete en stigning i ulykkesfrekvensen fra 27,2 i 2009 til 28,4 i 2010.

Fraværet som følge af arbejdsulykker var i 2010 på 2,3 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et fald i forhold til 2009, hvor fraværet var 3,2 timer pr. 1.000 præsterede timer.

Fraværet faldt inden for fremstillingsvirksomhed fra 2,5 timer pr. 1.000 præsterede timer i 2009 til 1,7 timer pr. 1.000 præsterede timer i 2010. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed, er fraværet faldet fra 5,2 i 2009 til 3,6 i 2010 og inden for handel, transport- og servicevirksomhed, steg fraværet fra 3,6 i 2009 til 3,8 i 2010 – jf. tabellen med hovedresultater i læs mere boksen.

Arbejdsulykker 2010 omfatter som noget nyt også oplysninger om arbejdsulykker for funktionærer. I 2010 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke for arbejdere og funktionærer under ét 14,7 dage og fraværet på 1,6 time pr. 1.000 præsterede timer – jf. tabellen med hovedresultater for arbejdere og funktionærer i læs mere boksen. For arbejdere og funktionærer inden for fremstilling var ulykkesfrekvensen 10,8 ulykker, og det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage var på 1,1 dage pr. ulykke. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var ulykkesfrekvensen 24,3 for arbejdere og funktionærer samlet mens fraværet var på 2,7 dage. Inden for handels-, transport- og servicevirksomhed var de tilsvarende tal 21,5 ulykker og 3,0 dage.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 369 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 53.500 fuldtidsansatte arbejdere og ca. 43.200 fuldtidsansatte funktionærer. Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de seneste par år med nær ved 100 nye deltagende virksomheder. Overvejende er der tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads- og nedbrydningsvirksomhed.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdst i arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2010 samt tabte arbejdsdage i 2010 på grund af ulykker indtruffet i 2009.

Statistikken for 2010 er første udgave som også omfatter funktionærer.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne som sker fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2008-2010, fordelt efter branche, fremgår af tabellen ”Procentvis fordeling af præsterede timer, arbejdere” som er at finde i ’Læs mere boksen’. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede timer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2010. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2010 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2010, og tyngden af deltagende virksomheder er inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2010 (pdf), som forventes at udkomme fredag d. 29. juli 2011. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art. Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
4. juli 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedresultaterProcentvis fordeling af præsterede timerHovedresultater, arbejdere og funktionærer