LønStatistik 2. kvartal 2011

  • Uændret lønudviklingstakt
  • Hyppigste individuelle årsstigningstakt: 2 pct.

Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder, genebetalinger m.v., steg med 2,0 pct. fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til pension 0,2 pct.-point, mens stigningen i genebetalinger udgjorde 0,1 pct.-point.

Lønudviklingen er dermed på samme niveau som i 1. kvartal 2011, hvilket svarer til den laveste årsstigningstakt i KonjunkturStatistikkens levetid.

For arbejdere faldt årsstigningstakten med 0,2 pct.-point til 1,7 pct. i 2. kvartal 2011, og for funktionærer steg den med 0,2 pct.-point til 2,3 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg årsstigningstakten fra 2,2 til 2,3 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt årsstigningstakten fra 1,0 til 0,7 pct. og inden for serviceprægede erhverv lå årsstigningstakten uændret på 2,1 pct., jf. tabellen i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakten og spredningsmønsteret for hele populationen ses i figuren neden for.

Neden for er vist tilsvarende figurer for henholdsvis arbejdere og funktionærer.

I intervallet 0 til 2 pct. ligger 31,6 pct. af arbejdernes og 39,4 pct. af funktionærernes individuelle stigningstakter. Bemærk den større andel funktionærer der har en stigningstakt på 0 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med 0,1 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011. De samlede med. kvartal 2011 arbejderomkostninger steg hermed med 2,1 pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige omkostninger skyldes et øget bidrag til AER bl.a. som følge af en forhøjelse af præmien til oprettelse af nye praktikpladser. Derudover er omkostningerne steget

som følge af en reduktion af satserne for VEU-godtgørelse på 20 pct. og øvrige lovændringer på VEU-området ifm. sidste års Genopretningspakke samt øgede AES- og finansieringsbidrag. Stigningen i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes et øget bidrag til DA/LO Udviklingsfonden med 5 øre pr. præsteret time pr. den 1. januar 2011 fra overenskomstaftalerne i foråret 2010.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2011 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 23. august 2011. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. august 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveÆndringer i timefortjenesten (tabel)Stignings­takternes sammen­sætning (tabel)Individuelle stigningstakter, voksne (figur)Individuelle stigningstakter, arbejder (figur)Individuelle stigningstakter, funktionær (figur)