Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. august 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om ændringer i varslingsbekendtgørelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 5. august 2011 sendt et udkast til en ny varslingsbekendtgørelse til skriftlig høring i BER.

DA har i den anledning følgende bemærkninger:

DA kan på baggrund af Rockfon-afgørelsen støtte forslaget til en ny § 2, stk. 1 i varslingsbekendtgørelsen. DA kan dog af samme grunde ikke støtte forslaget til udkastets § 2, stk. 2. Efter DA’s vurdering er der tale om, at der med bekendtgørelse ”overimplementeres” i forhold til EU-retten, herunder som fortolket af EU-Domstolen.

DA kan støtte, at bekendtgørelsen ”slankes” og dermed fremover kun omfatter bestemmelser, hvor beskæftigelsesministeren i henhold til loven har bemyndigelse til at udstede nærmere bestemmelser. DA skal samtidig bemærke, at DA er tvivlende over for, om der i loven faktisk er bemyndigelse for ministeren til at udstede den i det nye udkast til bekendtgørelse foreslåede § 6, stk. 1, uanset at denne svarer til den eksisterende bekendtgørelse § 14, stk. 1.

DA skal også bemærke, at der i udkastet med ”slankningen” sker materielle forandringer af bekendtgørelsens retlige indhold; bl.a. vedrørende dispensationsadgangen i udkastets § 2, stk. 3 alene den nye § 2, stk. 2 og ikke hovedbestemmelsen i den nye § 2, stk. 1, som i den eksisterende bekendtgørelse vedrører hovedbestemmelsen i § 5, stk. 1. DA skal derfor foreslå, at dispensationsadgangen i udkastets § 2, stk. 3, også omfatter udkastets § 2, stk. 1. DA skal også bemærke, at bl.a. den nuværende § 6 dermed udgår.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
22. august 2011