Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Forslag til ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love vedrørende aftale fra 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 24. oktober 2011 udsendt et udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love vedrørende aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen i skriftlig høring i Ydelsesudvalget.

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og Lederne) har i den anledning følgende bemærkninger:

I lovforslaget er der indarbejdet bestemmelser, der skal give hjemmel til at gennemføre visse forsøgs- og udviklingsaktiviteter inden for rammerne af arbejdsløshedsforsikringsloven. Denne bestemmelse er ikke en del af den politiske aftale.

Arbejdsgiversiden kan som udgangspunkt støtte, at der gives mulighed for forsøg og udvikling, der kan forbedre sagsgange og dokumentationskrav m.v.

Arbejdsgiversiden er også enig i, at anvendelsesområdet for hjemlen til ministeren skal fastlægges præcist. Derfor finder arbejdsgiversiden, at bestemmelsen i § 100d skal være udtømmende i forhold til de elementer, som hjemlen til forsøg ikke dækker. Det bør derfor indføjes i § 100 d, at der ikke kan gennemføres forsøg med reglerne om rådighed, tilbagebetaling, sanktioner og adgang til klage. Det er ikke tilstrækkeligt, at det alene fremgår af lovforslagets bemærkninger. Det bør ligeledes tydeliggøres, at bestemmelsen ikke kan anvendes til at gennemføre forsøg eller udviklingsaktiviteter, der omfatter andre opgaver end de opgaver, der efter lovgivningen er fastlagt til at skulle løses i a-kasserne.

Arbejdsgiversiden har ikke herudover bemærkninger til den konkrete udmøntning af den politiske aftale i det fremlagte lovforslag.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
17. november 2011