Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2011 svaret EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold i sagen om

Svar på høring om EU-program for social udvikling og innovation

Beskæftigelsesministeriet har gennem EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold sendt et forslag om Europa-Parlamentet og Rådets forordning om et EU-program for Social Udvikling og Innovation [KOM (2011) 609] til høring.

DA har i den anledning følgende bemærkninger:

DA hilser det velkomment, at der med programmet tages udgangspunkt i, at vejen til resultater på beskæftigelses- og socialområdet går over at sikre beskæftigelse på arbejdsmarkedet. DA har endvidere noteret sig, at der lægges op til, at reformer, udover at være omkostningseffektive i så høj grad som muligt, skal være baseret på dokumentation.

En sådan evidensbaseret tilgang, jf. pkt. 6 i de indledende betragtninger, bør støttes af den danske regering.

DA finder det uheldigt, at det i begrundelsen for programmet på side 4 i 2. afsnit (om EURES) anføres, at ”De offentlige arbejdsformidlinger skal tilbyde livslange uddannelser og en lang række tjenester …”. Med den formulering blandes mål og midler sammen.

Efter DA’s opfattelse bør målet for arbejdsformidlingerne være at understøtte ledige og andre arbejdssøgende i at få beskæftigelse. Midlerne derimod kan være de tjenester, som også nævnes i papirer, herunder uddannelse, således at de offentlige arbejdsformidlinger bidrager med elementer til en arbejdstagers livslange læring.

Det er i øvrigt misvisende at anvende begrebet ”livslange uddannelser”, når der i realiteten er tale om livs lang læring, der også omfatter tilegnelse af kompetencer, som led i varetagelsen af et job.

DA finder, at det skal tydeliggøres, at formuleringen i punkt 8 på side 10 om, at det er et centralt element i EU’s socialpolitik at sikre, at der findes minimumsstandarder, og at arbejdsvilkårene I EU hele tiden bliver forbedret sker inden for bestemmelserne i traktatens afsnit X.

DA finder ligeledes, at det bør gøres mere klart i formuleringen af artikel 4 nr. c, at en effektiv anvendelse af principper vedrørende arbejdsvilkår sker under respekt af kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne samt arbejdsmarkedets partners rolle.

DA er positiv over for tiltag, jf. pkt. 12 om, at det er et arbejdsområde for EU-RES, at udvikle og støtte målrettede mobilitetsordninger, der kan fremme, at ledige stillinger på det europæiske arbejdsmarked besættes. DA har noteret sig, at disse initiativer skal være med til ”.. at løse flaskehalsproblemer eller besætte ikke-attraktive ledige stillinger..”.

DA finder, at der er behov for mere realistiske proportioner i forhold til at erkende indsatsen i såkaldte sociale virksomheder. Det er noget af en overdrivelse, når det i pkt. 16 (side 11) påstås, at ”sociale virksomheder er en af hjørnestenene i Europas pluralistiske sociale markedsøkonomi.” Det gælder især, når man samtidig hen ser til, at en social virksomhed defineres som en virksomhed, hvis primære målsætning er at opnå en social virkning frem for at skabe profit for ejere og interessenter.

Efter DA’s opfattelse er ikke bare hjørnestenene, men hele fundamentet under Europas ”pluralistiske sociale markedsøkonomi” de tusindvis af private virksomheder, der opererer på markedsvilkår, og som bestræber sig på at fastholde og udvikle arbejdspladser i EU.

Det falder uden for DA’s virkefelt at forholde sig til aksen vedrørende mikrofinansiering og økonomisk støtte til socialt iværksætteri.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
17. november 2011