Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. januar 2012 svaret Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål i sagen om

Fremtidig dagsorden for smart regulering i EU

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om bemærkninger til Det Danske EU-formandskabs ønske på konkurrenceevnerådsmødet den 20.-21. februar 2012 at få vedtaget rådskonklusioner om den fremtidige dagsorden for smart regulering i EU.

Med henblik herpå er der hermed fremsendt formandskabets udkast til rådskonklusioner.

Det er oplyst, at rådskonklusionernes forslag til rammerne for den fremtidige dagsorden for smart regulering i EU tager udgangspunkt i EU-Kommissionens rapport ”Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV'er – Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov”, KOM(2011) 803 endelig, der blev sendt i høring i Specialudvalget den 1. december 2011.

I rådskonklusionerne inviteres EU-Kommissionen til at sikre en fremtidig ambitiøs og sammenhængende indsats for smart regulering på EU-niveau med stærkt fokus på slutbrugere af regulering.

Overordnet er DA positiv over Kommissionens skærpede fokus på, at regulering udgør en proportionelt større byrde for mindre og mellemstore virksomheder end for større. Det er yderligere positivt, at Kommissionen fremhæver nødvendigheden af at gennemføre en så ensartet implementering af EU-lovgivning medlemslandene imellem for at minimere virksomhedernes administrative byrder.

DA skal henvise til sit høringssvar af 19. december 2011, hvorefter administrative byrder efter DA’s opfattelse skal ses under ét, således at der i bedømmelsen heraf ikke tages udgangspunkt i virksomhedernes størrelse, men byrdernes virkninger og baggrund for alle virksomheder. Dette er også den eneste indgangsvinkel, der er anvendelig i en global verden.

DA hæfter sig ved, at Kommissionens hensigter om at reducere virksomhedernes administrative byrder hverken er bundet op på en konkret reduktionsmål-sætning eller er rettet mod alle virksomheder. Det gælder f.eks. målsætningen fra 2007 om at reducere erhvervslivets administrative byrder med 25 pct. Erfa-ringerne fra den danske regelforenklingsindsats har vist, at konkrete reduktionsmålsætninger har en disciplinerende effekt på både politikere og embeds-værk. DA frygter derfor, at en ufokuseret regelforenklingsindsats reelt vil medføre øgede byrder for erhvervslivet.

I EU’s lovgivningsproces skal der arbejdes for, at eksisterende og ny EU-lovgivning og elementer heri på det sociale og arbejdsmarkedsområdet medfører ingen eller så få administrative byrder for virksomhederne som muligt. Hertil hører, at EU-lovgivning kun implementeres på minimumsniveau.

Arbejdsmiljøreglerne skal som alt anden regulering være mulig at efterleve for alle typer og størrelser af virksomheder, og reglerne skal så vidt mulig være fælles på europæisk plan, så konkurrenceforvridning undgås. Når det er sagt, så er der altid behov for at have fokus på afbureaukratisering – også inden for arbejdsmiljøområdet og også på europæisk plan.

DA skal endvidere henvise til den særlige og unikke rolle, som arbejdsmarkedets parter er tillagt i den samlede EU-lovgivningsproces, og som ikke må udhules af nye høringsmekanismer.

DA skal derfor foreslå, at følgende ændringer i rådskonklusionerne under (foreslåede ændringer med understregning):

  • Ny under RECALLING: STRESS the importance to improve the competitiveness vines of all European companies regardless of size
  • Foreslået ny efter foreslået nr. 1: TAKING INTO ACCOUNT the role of so-cial partners and social dialogue
  • Ændring til foreslået nr. 2: ACKNOWLEDGES that regulation with unnec-essary burdens can have a disproportionate effect on all companies and also SMEs and micro-enterprises
  • Ændring til foreslået nr. 2: Improve the policy-making process by involving end-users better through more consultation with social partners and SME Panel consultations, by listening
  • Ændring til foreslået nr. 3: However, STRESSES that the agenda for smart regulation needs to be further improved if we are to deliver the objectives for smart, sustainable and inclusive growth set out in the Europe 2020 Strategy; and therefore CALLS ON the Commission to ensure a renewed emphasis on the smart regulation agenda through a coherent, tangible and ambitious effort to reduce the overall regulatory burden in existing and new regulation; for all companies regardless of size
  • Ændring til foreslået nr. 5: And therefore CALLS ON the Commission to further improve the smart regulation agenda, among other things by:
  • Keeping social partners and end-users in mind
  • And introducing a new binding reduction target which is just as ambitious as the previous 25 pct. reduction target
  • Ændring til foreslået nr. 9: CALLS ON Member States to make use of the Think Small First principle at national level, including not to implement beyond minimumstandards of EU legislation and to, where appropriate, involve those concerned by regulation throughout the entire policy-making process and assist the Commission in the collection of relevant data to be used for evaluations
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
11. januar 2012