Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. januar 2012 svaret Ydelsesudvalgets sekretariat i sagen om

Høring om lovforslag om midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse og ferie til kontanthjælpsmodtagere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 21. december 2011 sendt et udkast til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse, ferie til kontanthjælpsmodtagere mv.) til skriftlig høring i Ydelsesudvalget.

DA og SALA finder det uforeneligt med løsningen af de udfordringer som Danmark står over for at forlænge ydelsesperioden i dagpengesystemet. Der er i forvejen store underskud på de offentlige finanser, som medvirker til at presse beskæftigelsen i den private sektor ned.

Det fremgår af lovforslaget, at regelændringerne vil betyde merudgifter for det offentlige på knapt 730 mio. kr. i 2012, ca. 500 mio. kr. i 2013 og knapt 240 mio. kr. i årene 2014-15.

Efter DA og SALA’s opfattelse mangler det derimod at blive belyst i lovforslagets bemærkninger, i hvor stort omfang lovforslaget vil påvirke udbuddet af arbejdskraft.

I lovforslagets § 3 nr. 6 fastsættes en bemyndigelsesbestemmelse til beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler om varsling af ferie med særlig ydelse. DA og SALA finder, at der er behov for en tilsvarende bestemmelse i relation til varsling af ferie for kontanthjælpsmodtagere, eventuelt i form af en tilføjelse i lovens § 13 stk. 8, der efter lovforslaget bliver stk. 10.

DA og SALA har ikke herudover bemærkninger til den konkrete udmøntning i lovtekst af den politiske aftale, der ligger bag ved lovforslaget.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
19. januar 2012