LønStatistik 4. kvartal 2011

  • Fortjenesten steg 2,1 pct. på DA-området
  • Arbejdernes årsstigningstakt nærmer sig funktionærernes

Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder, genebetalinger m.v., steg med 2,1 pct. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til pension 0,4 pct.-point. Lønudviklingen i 4. kvartal 2011 er dermed svagt stigende i forhold til 3. kvartal 2011, hvor årsstigningstakten var 2,0 pct.

For arbejdere steg årsstigningstakten med 0,3 pct.-point til 1,8 pct. i 4. kvartal 2011, og for funktionærer lå den uændret på 2,4 pct., jf. tabellen side 2. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed lå årsstigningstakten uændret på 2,1 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten fra 0,5 til 1,3 pct. og inden for serviceprægede erhverv steg årsstigningstakten fra 2,3 pct. til 2,4 pct., jf. tabellen i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakten og spredningsmønsteret for hele den voksne populationen ses i figuren nedenfor.

Nedenfor er vist tilsvarende figurer for henholdsvis arbejdere og funktionærer.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med 0,1 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. De samlede medarbejderomkostninger steg hermed med 2,2 pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes et øget bidrag til AER bl.a. som følge af en forhøjelse af præmien til oprettelse af nye praktikpladser. Derudover er omkostningerne steget som følge af lovændringer på VEU-området ifm. sidste års Genopretningspakke samt øgede AES- og finansieringsbidrag. Stigningen i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes et øget bidrag til DA/LO Udviklingsfonden med 5 øre pr. præsteret time pr. den 1. januar 2011 fra overenskomstaftalerne i foråret 2010.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2011 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 23. februar 2012. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. februar 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveÆndringer i timefortjenesten (tabel)Stignings­takternes sammen­sætning (tabel)Individuelle stigningstakter, voksne (figur)Individuelle stigningstakter, voksne arbejder (figur)Individuelle stigningstakter, voksne funktionær (figur)