Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. februar 2012 svaret Beskæftigelsesministeriet/JAIC i sagen om

Høring om lovforslag om ændring af barseludligningsloven

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan generelt støtte formålet med og indholdet af de forslag til forslag til justering af barseludligningsloven, som fremgår af det udkast til lovforslag, som blev sendt i høring den 2. februar 2012. DA er således enig i, at lovens krav til de private barseludligningsordninger bør fastsættes mere fleksibelt end de er i den gældende lov.

DA finder imidlertid, at der i bemærkningerne i pkt. 4.1. lægges op til et brud med det gældende princip for regulering af refusionsniveauet i Barsel.dk og dermed også de private barselsudligningsordninger.

I bemærkningerne til den gældende lov lægger man vægt på, at reguleringen af refusionsniveauet sker på grundlag af den udvikling, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om ved overenskomstforhandlingerne. Derfor bygger forslag til justering af refusionsniveauet på de samme principper, som gælder for justering af ATP-bidraget.

I bemærkningerne til pkt. 4.1. i udkastet til lovforslag anføres imidlertid, at ”beløbsfastsættelsen af refusionsloftet skal som hovedregel ske efter de samme principper, som niveauet for barselsdagpenge fastsættes efter”.

DA lægger afgørende vægt på, at også den fremtidige regulering af niveauer for såvel refusionsbetaling og refusionsperiode fastsættes efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter i ATP’s bestyrelse på grundlag af udviklingen i overenskomsterne.

Efter DA’s opfattelse bør Barsel.dk, som en offentlig ordning, ikke favoriseres i forhold til private ordninger, som også administreres af ATP. Derfor bør private ordninger, som administreres af ATP, på linje med Barsel.dk få mulighed for at anvende samlet betaling i forbindelse med opkrævning af bidrag.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
24. februar 2012