Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. februar 2012 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om bekendtgørelse om forsøg med frikommuner

Høringssvaret i [PDF-format]

Resumé

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 30. januar 2012 sendt et udkast til forsøgsbekendtgørelse om forsøg med frikommuner til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

Det fremgår, at formålet med bekendtgørelsen er at afprøve nye metoder i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fokus vil i den forbindelse være på at give frikommunerne mulighed for at organisere sig frigjort fra kravet om, at jobcentrene alene kan varetage beskæftigelsesrettede opgaver, og at frikommunerne kan tilrettelægge form og indhold af kontakten med ledige og sygedagpengemodtagere mere frit.

DA og SALA har på den baggrund følgende bemærkninger:

DA og SALA er stor tilhænger af, at der løbende sker udvikling af beskæftigelsesindsatsen med det formål at øge effektiviteten og bidrage til en arbejdsstyrke, der både er større, og som matcher de krav til kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Dette formål synes efter DA og SALA’s opfattelse ikke opfyldt med forslaget til

frikommuneforsøg. Så vidt det kan vurderes fra DA og SALA, er der som grundlag

for forsøgene kun opstillet den hypotese, at krav til kommunerne og statslige regler i sig selv er uhensigtsmæssige.

Derfor finder DA og SALA, at frikommuneforsøgene fremstår som ukoordinerede og uden et egentligt beskæftigelsespolitisk formål.

DA og SALA vil samtidig fremhæve, at OECD i en sammenligning af lokal fleksibilitet i arbejdsmarkedsindsatsen blandt 25 OECD-lande fra 2009 finder, at Danmark ligger med den absolut højeste score.

Det virker forhastet, at der iværksættes forsøg med at ophæve kravet om, at en særskilt del af kommunens forvaltning skal stå for beskæftigelsesindsatsen og kravet om, at beskæftigelsesområdet skal have sit eget fagudvalg i kommunen, kort tid inden der forventes at foreligge resultater af en undersøgelse om betydning af disse regler.

Med resultaterne fra undersøgelsen kunne der være tilrettelagt et forsøg, hvor det på forhånd var klart, hvilke typer af ændringer i organiseringen, man ønskede at teste betydningen af.

Det er ligeledes DA og SALA’s opfattelse, at de omfattende forsøg i gangsættes uden et klart blik for, hvorledes effekterne på beskæftigelsesindsatsen af de foreslåede forsøg skal evalueres.

Hvilken betydning har det f.eks. på afgangsraten fra ledighed, at frikommunerne mere frit kan tilrettelægge kontaktforløbet?

På hvilken måde påvirkes lediges jobsøgning og dermed afgangsraten fra ledighed af, at frikommunerne vil kunne give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger i hele ledighedsforløbet?

Så vidt DA og SALA er bekendt, kan sådanne spørgsmål ikke besvares, bl.a. fordi der i forsøgene ikke er indtænkt præcise kontrolgrupper, så effekten kan dokumenteres.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
23. februar 2012