Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. maj 2012 svaret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i sagen om

Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer

DA skal indledningsvis pointere som ved fremsættelsen af den oprindelige lov i 2007, at rygeloven er et principielt indgreb i ledelsesretten, som DA beklager.

Problemstillinger vedrørende arbejde og rygning burde håndteres på arbejds-pladsen i henhold til de normale ansættelsesretlige og kollektivretlige rammer, herunder via dialog i evt. samarbejdsorganerne.

DA har naturligvis fulgt debatten om rygning på arbejdspladsen og de brede flertal, der er i Folketinget herom.

DA skal bemærke, at lovforslaget i bilag 1 ikke svarer til lovforslaget i øvrigt.

Mobile arbejdspladser

Lovforslaget indebærer bl.a., at den gældende lovs adgang til at ryge på enkeltpersonskontorer ophæves.

Forslaget indebærer, at undtagelsen i § 6, stk. 2 alene vedrører ”køretøjer” m.v. i stedet for nuværende ”lokaliteter”. Det bærende element synes at være, at stedet for arbejdets udførelse er eller kan være mobilt.

DA finder, at dette er for snævert et lovteknisk udgangspunkt og forudser unødvendige sager herom; det kan f.eks. være om ”karakteren af mobiliteten”, herunder om denne skal være aktuel, latent eller potentiel, eller om hvorvidt den arbejdende genstand skal fremføres via hjul osv.

Det gældende ord ”lokalitet” er ligeledes mere retvisende al den stund, dette peger på et sted, der er afgrænset, og samstillingen i lovforslaget ”kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen” er meget upræcis.

Et tog er f.eks. en arbejdsplads for flere personer, men lokoføreren har sin egen afgrænsede arbejdslokalitet. I lovforslagets bemærkninger nævnes af samme grund f.eks. førerhuset i en lastbil, et lokomotiv eller førerkabiner i en kran. Denne eksemplificering støtter DA, men disse eksempler burde afspejles i lovteksten, der bør henvise til ”erhvervskøretøjers arbejdsrum.”

Begrebet ”firmabil” er endvidere unøjagtig, men DA går ud fra, at der dermed menes erhvervskøretøj indregistreret på gule plader, hvis denne er indregistreret. En ”firmabil” er et andet skattemæssigt begreb om beskatning af bil i ansættelsesforholdet.

DA savner således nærmere præcisering heraf og finder, at det bør overvejes, da loven i øvrigt bygger på, at det øvrige forbud i loven relaterer sig til ”lokaliteter i ejendomme” m.v., at § 6, stk. 2 formuleres således:

”Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i erhvervskøretøjers arbejdsrum, og som alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.”

Skiltning og ikrafttræden

DA har som udgangspunkt ingen bemærkninger til kravet om skiltning ved rygerum og rygekabiner, og DA er som udgangspunkt også enig i, at loven tidligst skal træde i kraft den 15. august 2012, og at dette er fastsat af hensyn til virkningen på uddannelsesinstitutioner.

Det er også nævnt i § 6, stk. 5 med hensyn til skiltningen, at den skal kunne indhentes gratis hos Sundhedsstyrelsen.

DA finder, at udlevering af skilte ikke er en offentlig kerneopgave. Sundheds-styrelsen burde fastsætte generelle retningslinjer om indholdet, men at udførelse og valg heraf i øvrigt overlades til det frie valg og det private erhvervsliv. Der kan tillige være æstetiske og designmæssige forhold om skiltning.

DA skal foreslå, at loven træder i kraft som foreslået, men at dette skiltnings-krav først træder i kraft den 1. januar 2013, hvilket efterlader tid til at få skiltning i henhold til lovændringen vel på plads.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. maj 2012