StrukturStatistik 2011

  • Den hyppigste timefortjeneste i 2011 var 210 kr.

Denne Statistik-Nyt sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2011.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 618.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 566.000, hvoraf 259.000 er funktionærer, mens 307.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 52.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 210 kr. Medianlønnen er 228,63 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 255,56 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 186,34 kr. (nedre kvartil) og 290,00 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2011 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed.

I StrukturStatistik 2011 beregnes for første gang årsstigningstakter baseret på de nye arbejdsfunktionskoder (DISCO-08).

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper, nemlig: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år.

Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de fire grupper, hvilket afspejles i de underliggende lønniveauer. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabellen på side 3.

Virksomhedens medarbejderomkostninger udgør i gennemsnit i alt 267,01 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 5,93 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 5,53 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 255,56 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,44 kr., ferie-, fritvalg og søgnehelligdage udgør 33,15 kr., personalegoder udgør 2,48 kr. (herunder værdien af multimedier), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,61 kr. og 11,37 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 4,77 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg i 2011 for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabellen på side 3.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2010 til 2011 med 1,2 pct. for voksne. Heraf udgjorde stigningen i uregelmæssige betalinger samt betalinger til pension hver 0,1 pct. point af stigningstakten, mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,2 pct. point. Betalinger under sygdom m.v. samt personalegoder ændrede sig kun marginalt i forhold til 2010 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten.

Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 1,5 pct. point lavere i 2011 i forhold til 2010, jf. tabellen side 4.

Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 1,3 pct. fra 2010 til 2011. Stigningen i medarbejder­omkostningerne var dermed 0,1 pct. point højere end stigningen i fortjenesten ekskl. gene. Dette afspejler bl.a., at virksomhedernes bidrag til AER steg og at VEU-godtgørelsessatserne faldt i 2011.

Om stigningstakter

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2010 og 2011. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Lønudviklingen afspejler dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i såvel 2010 som 2011, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og yngre med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2011 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer medio juni 2012. Henvendelse om den elektroniske publikation kan rettes til DA Forlag, e-mail: daforlag@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. maj 2012
LÆS MERE
Medarbej­deromk. sammensæt. 1Medarbej­deromk. sammensæt. 2Årlige lønudviklingPrintvenlig version