LønStatistik 1. kvartal 2012

  • Årsstigningstakten for arbejdere og funktionærer faldt med henholdsvis 0,4 og 0,3 pct.- point i 1. kvartal 2012
  • Lønudvikling på 1,7 pct. på DA-området

Fortjenesten, der omfatter direkte løn, pensionsbidrag, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder, genebetalinger m.v., steg med 1,7 pct. fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til pension 0,3 pct.-point og faldet i betalinger til genetillæg 0,1 pct.-point. Lønudviklingen i 1. kvartal 2012 er dermed faldende i forhold til 4. kvartal 2011, hvor årsstigningstakten var 2,1 pct.

For arbejdere faldt årsstigningstakten med 0,4 pct.-point til 1,4 pct. i 1. kvartal 2012, og for funktionærer faldt den med 0,3 pct.-point til 2,1 pct., jf. tabellen side 2. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt årsstigningstakten med 0,3 pct.-point til 1,8 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt årsstigningstakten også med 0,3 til 0,9 pct. og inden for serviceprægede erhverv faldt årsstigningstakten med 0,5 pct.-point til 1,9 pct., jf. tabellen i læs mere boksen.

Personalegoder

Beskatningen af værdi af multimedier (250,- kr. pr. måned) er afskaffet fra den 1. januar 2012, og i stedet er indført skat af værdi af fri telefon (208,33 kr. pr. måned). I lønstatistikken værdisættes begge personalegoder med samme beløb som de værdisættes med skattemæssigt, og herved har ændringen i skattereglerne betydning for værdiansættelsen i lønstatistikken.

Ændringen i skattereglerne må desuden forventes at medføre, at der vil være lønmodtagere, som tidligere blev beskattet af multimedier, som ikke beskattes af fri telefon. Effekten viser sig ikke umiddelbart at være målbar på den samlede stigningstakt, idet personalegoder bidrager med mellem -0,1 og 0,0 pct.-point af ændringen i fortjenesten for voksne. Ved indførelsen af multimedieskatten i 2010 bidrog denne med 0,2 pct.-point til stigningen i fortjenesten for voksne. Fra og med den 1. januar 2012 er arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og –behandlinger skattepligtige, men disse vil grundet en udskydelse af indberetningsfristen til SKAT først registreres i lønstatistikken for 2. kvartal 2012.

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakten og spredningsmønsteret for hele den voksne populationen ses i figuren nedenfor.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. De samlede medarbejderomkostninger steg hermed med 1,9 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes især to forhold: dels et øget bidrag til AER som følge af en forlængelse af præmieringsordningen til oprettelse af nye praktikpladser samt en forlængelse af arbejdsgiverperioden ifm. sygefravær fra 21 til 30 dage fra 1. januar 2012. Derudover er lov om sygedagpenge blevet ændret (forlænget beskæftigelseskrav for ret til sygedagpenge samt ændrede regler om sygedagpenge i forbindelse med søgnehelligdage). Endeligt er også den gennemsnitlige betaling til AES øget, mens bidraget til Lønmodtagernes Garantifond er nedsat.

Der er ikke nogle ændringer i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2012 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 13. juni 2012. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
1. juni 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveStigningstakternes sammensætning (tabel)Individuelle stigningstakter, voksne (figur)Fortjeneste for arbejdere og funktionære (figur)Tabel