Arbejdsulykker 2011

  • Svagt fald i ulykkesfrekvens for alle medarbejdere
  • Men mindre stigning for arbejdere

Hovedresultater

DA’s statistik over Arbejdsulykker 2011 viser, at ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere, dvs. arbejdere og funktionærer, er faldet svagt fra 2010 til 2011. Ulykkesfrekvensen for arbejdere er steget lidt i forhold til foregående år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million præsterede timer, er således faldet fra 16,4 i 2010 til 15,6 i 2011 for alle medarbejdere, mens den er steget fra 24,8 i 2010 til 25,2 i 2011 for arbejdere.

Ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere er steget inden for hovedbrancherne fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Inden for fremstillingsvirksomhed steg ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere fra 12,6 i 2010 til 13,3 i 2011. Tilsvarende steg den inden for bygge- og anlægsvirksomhed fra 24,4 i 2010 til 25,8 i 2011, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Inden for serviceprægede erhverv er ulykkesfrekvensen faldet markant fra 25,4 i 2010 til 14,9 i 2011 for alle medarbejdere. Det har baggrund i dels tilgangen af en større virksomhed med lav ulykkesfrekvens, dels fald i ulykkesfrekvensen inden for bl.a. transportvirksomhed og andre serviceprægede erhverv.

Fraværet for alle medarbejdere, som følge af arbejdsulykker, var i 2011 på 1,8 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er uændret i forhold til 2010. Tilsvarende var fraværet for arbejdere i 2011 på 2,8 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er en marginal stigning i forhold til året før, hvor den lå på 2,7.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er fraværet for alle medarbejdere steget fra 2,6 i 2010 til 3,4 i 2011, mens fraværet lå på henholdsvis 1,3 og 1,2 inden for fremstillingsvirksomhed. I lighed med ulykkesfrekvensen er fraværet inden for serviceprægede erhverv faldet markant fra 2,8 til 2,0 for alle medarbejdere – jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 374 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger knap 52.000 fuldtidsansatte arbejdere og ca. 38.000 fuldtidsansatte funktionærer. Funktionærer indgår i statistikken fra og med 2010. Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de senere år med nær ved 100 nye deltagende virksomheder. Overvejende er der tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads- og nedbrydningsvirksomhed.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2011 samt tabte arbejdsdage i 2011 på grund af ulykker indtruffet i 2010.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne som sker fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Det ses f.eks. på fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i perioden 2009-2011, jf. tabellen med procentvis fordeling af præsterede arbejdstimer i Læs mere boksen. Endvidere fremgår det, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2011 afviger fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik med størstedelen af de deltagende virksomheder placeret inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed.

Forskydningerne mellem delbrancherne fra år til år gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2010 og 2011. For identiske virksomheder er ulykkesfrekvensen for hele DA på 16,9 for alle medarbejdere i 2011. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne hhv. 13,7 for fremstillingsvirksomhed, 25,4 for bygge- og anlægsvirksomhed, og 20,0 for serviceprægede erhverv. Korrigeret for en ændret sammensætning af deltagende virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere altså højere i 2011 end i 2010 - med hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomhed som undtagelse.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2011 (pdf), som forventes at udkomme ultimo august 2012. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
2. juli 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedresultater, alle medarbejdere og arbejdereProcentvis fordeling af præsterede timer, arbejdere