Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. september 2012 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring over udkast til forslag om lov om indretning m.v. af visse produkter

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA stiller sig positiv til, at der bliver udarbejdet en ny lov om indretning m.v. af visse produkter for at sikre implementering af totalharmoniseringsdirektiver og dermed sikre ensartethed og den frie bevægelighed for produkter i EU.

DA har noteret sig, at der med lovforslaget ikke ændres ved gældende ret, men at pligtsubjekterne tydeliggøres og at beskyttelseshensynet er bredere i lov om indretning m.v. af visse produkter end efter arbejdsmiljøloven.

DA har videre noteret, at arbejdsmiljøloven fortsat vil regulere arbejdsgiverens forpligtelser til at sikre, at maskiner m.v. anvendes forsvarligt på arbejdspladsen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
4. september 2012