Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. november 2012 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførsel af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen)

Arbejdstilsynets udkast til ændring af arbejdsmiljølovens § 1, overførsel af cer-tifikatreglerne og mindre strafferetlige og ordensmæssige ændringer giver anledning til følgende bemærkninger.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) noterer sig, at forslaget om indskrivning af det psykiske arbejdsmiljø i arbejdsmiljøloven ikke tilsigter at skabe ændringer i forhold til retsstillingen i dag.

Efter DA’s opfattelse er denne del af lovændringen overflødig, og der er en risiko for, at ændringen på sigt kan danne grundlag for initiativer og en skærpelse af tilsynspraksis, som ikke relaterer sig til de væsentligste udfordringer på arbejdsmiljøområdet.

Danmark har et arbejdsmiljø i verdensklasse – også inden for psykisk arbejdsmiljø. Der er allerede en rigtig stor indsats i gang ude på virksomhederne.

Hvad der er et godt psykisk arbejdsmiljø er brancheafhængigt og forskelligt for den enkelte medarbejder. Det kan ikke sættes på formel hos en central tilsynsmyndighed.

Arbejdsgiverne er meget optagede af at fastholde og udvikle høj trivsel i samarbejde med medarbejderne. Det er nemlig samarbejdet på virksomhederne og ikke et tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, der gør forskellen.

Der mangler proportioner i den danske debat om arbejdslivet. For langt, langt de fleste mennesker er arbejdslivet godt for den enkeltes sundhed og trivsel. Fokuseringen på det psykiske arbejdsmiljø er derfor ude af proportion med de udfordringer, vi har på dette område.

Det er gruppen uden for arbejdsmarkedet, regeringen i stedet bør koncentrere kræfterne om. Og det er ikke et arbejdsmiljøspørgsmål.

På det grundlag finder vi, at denne del af lovændringen er unødvendig, giver det forkerte signal og bør derfor opgives.

Hvis det ikke sker, er det afgørende for DA, at vi er inddraget i arbejdet med kommende reguleringer, herunder arbejdet med justering af regelsæt for råd-givningspåbud.

De øvrige dele af lovforslaget giver ikke anledning til bemærkninger.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
8. november 2012