Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. november 2012 svaret Beskæftigelsesministeriet, EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold i sagen om

Høringssvar om revideret direktivforslag om pensionsrettigheder

EU-Kommissionens reviderede forslag sigter bl.a. på at mindske hindringer for arbejdskraftens fri bevægelighed mellem medlemsstaterne og inden for den enkelte medlemsstat. EU-Kommissionens forslag fokuserer særligt på betingelserne for optjening af pensionsrettigheder og spørgsmålet om, hvordan rettighederne behandles, når personen har skiftet arbejdsplads.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder, at det er væsentligt at fjerne eller nedbryde barrierer for arbejdskraftens mobilitet i EU. Det gælder også i det omfang, hvor reguleringen af supplerende pensionsrettigheder i EU skaber barrierer for arbejdskraftens mobilitet. Dette fremhævede DA i forbindelse med EU-Kommissionens oprindelige forslag, og det gælder naturligvis stadig. Der henvises i den forbindelse til DA’s høringssvar af 16. november 2005.

Imidlertid er det afgørende, at EU-Kommissionen i overensstemmelse med nærhedsprincippet fokuserer på de grænseoverskridende barrierer i relation til overførsel af pensionsrettigheder. EU-Kommissionens forslag vedrører primært betingelser for optjening af pensionsrettigheder, betingelser med hensyn til bevarelse af pensionsrettigheder og fastlæggelse af informationskrav for pensionsinstitutterne.

DA tager derfor afstand fra de dele af forslaget, som vedrører interne forhold (herunder indholdet af de kollektive overenskomster) i medlemsstaterne.

Udover at vedrøre interne forhold i medlemsstaterne fastsætter forslaget betingelser for, hvilken minimumsalder og karensperiode man kan have i en arbejdsmarkedspensionsordning. Disse forhold er i Danmark reguleret af arbejdsmarkedets parter i de kollektive overenskomster, hvorfor der er tale om en direkte indgriben i aftalestoffet på det danske arbejdsmarked.

DA finder således, at direktivforslagets indhold ikke kan støttes.

Danmark bør desuden arbejde for, at anvendelsesområdet for direktivet generelt ændres til alene at dreje sig om håndtering af pensionsforhold i forbindelse med jobskift på tværs af landegrænserne.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
30. november 2012