Regeringen gør det igen i dag dyrere at drive virksomhed i Danmark

Det er uacceptabelt, at regeringen fortsætter med at øge virksomhedernes omkostninger og dermed svække virksomhedernes konkurrenceevne.

Regeringen og Enhedslisten ventes i dag at vedtage et lovforslag, der pålægger mindre virksomheder ekstra udgifter på i alt 37 mio. kr.

Det ventes i dag, at en ændring af sygedagpengeloven vedtages i Folketinget med støtte fra Enhedslisten.

Forslaget pålægger virksomhederne merudgifter for i alt 37 mio. kr. Det sker ved at bidragssatsen, for en forsikringsordning for mindre private arbejdsgivere, sættes i vejret.

Forslaget er en udløber af finanslovsaftalen 2013 med Enhedslisten og træder i kraft 1. januar 2013.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Det er uacceptabelt, at regeringen igen har taget et skridt, der gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark.

Denne gang går det ud over de mindre virksomheder, hvis udgifter til sygedagpengeforsikringer stiger med 37 mio. kroner.

Virksomhederne har ikke brug for at få forhøjet omkostningerne og slet ikke i en tid, hvor der er stor krisebevidsthed i virksomhederne.

Det er på høje tid, at regeringen ændrer kurs og ikke indfører flere ekstra udgifter for virksomheder, der gør det sværere for danske virksomheder at klare sig internationalt.”

Mere viden

Der var i 2011 ca. 34.000 mindre, private virksomheder som havde tegnet en sygedagpengeforsikring.

Knap 25 pct. af de forsikrede virksomheder hører til branchekategorien 'Bygge og anlæg' og ca. 20 pct. hører under kategorien 'Handel'.

Til virksomhederne i kategorierne 'Industri', 'Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding’ og ’'Transport' hører henholdsvis ca. 8, ca. 8 og ca. 7 pct.

Ca. 5 og ca. 4 pct. af de forsikrede virksomheder hører til kategorierne 'Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service' og 'Hoteller og restauranter’, mens ca. 21 pct. af virksomheder er fordelt over flere kategorier af brancher, der hører under kategorien ’Øvrig service og tjenesteydelser’ (Social- og Sundhedsvæsen, Vidensservice, Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning, Kultur og fritid, Undervisning, Energiforsyning, Vandforsyning samt Andre serviceydelser).

Endelig er der ca. 2 pct. af de forsikrede virksomheder, hvor der ikke er oplysninger om branche, jf. høringsnotatet til L76.

Udklip fra sygedagpengeloven om ordningen: Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

….§ 55. En privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens 2. fraværsdag at få refunderet et beløb fra kommunen, som svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren. ….

….§ 55, stk. 3. De samlede præmier til sygedagpengeforsikringen fastsættes således, at de dækker 70 pct. af udgifterne til ordningen. Det er en betingelse for optagelse i sygedagpengeforsikringen, at virksomhedens samlede årlige lønsum ikke overstiger et beløb, hvis størrelse fastsættes af beskæftigelsesministeren….

De nye regler

Staten administrerer ordningen og finansierer en del af ordningen. Arbejdsgivernes nuværende bidragsprocent fastsættes således, at de dækker 70 pct. af de samlede forventede udgifter til ordningen, inkl. udgifter til administration af ordningen. Regeringen sætter pr. 1. januar 2013 satsen op til 80 pct.

Arbejdsmarked
19. december 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnLovforslag L76