Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. september 2010 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

Ydelsesudvalgets sekretariat har sendt høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.).

Arbejdsgiversiden (DA og SALA) har følgende bemærkninger til lovforslaget, der udmønter 2 sygedagpengeforslag i regeringens genopretningsplan fra maj 2010 samt forslag til præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen:

Danmark står overfor en række meget store udfordring både på kort sigt og i løbet af de kommende årtier. Den økonomiske krise har resulteret i et meget stort underskud på de offentlige finanser, vækstudsigterne for dansk økonomi er meget dårlige ikke mindst på grund af meget store demografiske udfordringer, og på lang sigt er der en stor ubalance mellem offentlige udgifter og indtægter.

Forslaget om at øge beskæftigelseskravet samt afskaffelse af dagpenge på søgnehelligdage for sygemeldte skal ses som en del denne af en større plan. Samlet set påfører forslagene virksomhederne udgifter i størrelsesordenen 285 mio. kr. årligt.

Arbejdsgiversiden mener på den baggrund, at der er brug for tekniske forbedringer, så forslagene kan blive mere hensigtsmæssige for virksomhedernes i dagligdagen. Dansk Arbejdsgiverforening har afholdt et møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen nedenstående konkrete forslag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke villet imødekomme forslaget.

Vedr. forslag om at øge beskæftigelseskravet over for kommunen fra 13 til 26 uger

Når virksomhedernes muligheder for at modtage refusion begrænses med regeringens forslag, så får det store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ansætter en lønmodtager, der kort før ansættelsen har lavet en handling, der gør, at de f.eks. afbryder tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ikke lever op til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Det gælder f.eks. hvis en lønmodtager holder ferie for egen regning i to dage mellem to ansættelser og som kort tid efter ansættelsen i den nye virksomhed bliver syg.

Lønmodtageren vil i lovens forstand have afbrudt tilknytningen til arbejdsmarkedet og opfylder derfor ikke beskæftigelseskravet til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen.

Den nuværende lovgivning virker på dette punkt rigidt, da den nye medarbejder reelt kan betragtes som en lønmodtager, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, da lønmodtageren alene holder pausen mellem to ansættelsesforhold.

Det foreslås derfor, at beskæftigelseskravet på de 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet i § 32 i sygedagpengeloven knyttes op til en referenceperiode på f.eks. 30 uger.

KONTAKT
Publiceret:
1. september 2010