LønStatistik 4. kvartal 2012

  • Fortjenesten steg 1,4 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012
  • Svagt stigende lønudvikling på 0,1 pct.-point i forhold til 3. kvartal 2012

Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder m.v. steg 1,4 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 inden for DA-området. Af denne stigning udgjorde bidrag til pensionsordninger 0,2 pct.-point

For arbejdere steg årsstigningstakten fra 0,9 pct. i 3. kvartal 2012 til 1,1 pct. I 4. kvartal 2012. Blandt funktionærerne øgedes stigningstakten også, dog lidt mindre end blandt arbejderne. I forhold til 3. kvartal 2012 steg funktionærernes årsstigningstakt med 0,1 pct.-point til 1,7 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg årsstigningstakten 0,1 pct.-point til 1,2 pct., inden for bygge- og anlægsvirksomhed lå den uændret på 1,0 pct. og inden for serviceprægede erhverv steg årsstigningstakten med 0,2 pct.-point til 1,6 pct.

Individuelle stigningstakter

I 4. kvartal 2012 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 2 pct. (15,8 pct. lå i intervallet mellem 1,5 og 2,5 pct.). Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren neden for). Halvdelen af lønmodtagerne oplevede ændringer i fortjenesten på mellem -0,1 og 4,2 pct. fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012.

Grundlovsdag

Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev det for en række funktionæroverenskomster aftalt, at grundlovsdag er en betalt fridag. I 2010 og 2011 faldt grundlovsdag på weekenddage, men i 2012 bør den aftalte frihed indgå som en værdi for lønmodtagerne.

For DA-området under ét vil værdien af funktionærernes ret til betalt frihed på grundlovsdag betyde omkring 0,1 pct.-point for det samlede resultat. Henset til usikkerheden om værdien for enkeltgrupper i statistikken, er der ikke indregnet en værdi for den betalte frihed.

Personalegoder

Beskatningen af værdi af multimedier (250,- kr. pr. måned) er afskaffet fra den 1. januar 2012, og i stedet er indført skat af værdi af fri telefon (208,33 kr. pr. måned). I lønstatistikken værdisættes begge personalegoder med samme beløb som de værdisættes med skattemæssigt, og herved har ændringen i skattereglerne betydning for værdiansættelsen i lønstatistikken. Ændringen i skattereglerne må desuden forventes at medføre, at der vil være lønmodtagere, som tidligere blev beskattet af multimedier, som ikke beskattes af fri telefon. Denne sidste effekt viser sig ikke umiddelbart at være målbar på den samlede stigningstakt. Ved indførelsen af multimedieskatten i 2010 bidrog den samlet med 0,2 pct.-point til stigningen i fortjenesten for voksne.

Fra og med den 1. januar 2012 er arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og -behandlinger skattepligtige, og disse registreres grundet en udskydelse af indberetningsfristen til SKAT først i lønstatistikken for 2. kvartal 2012. Det er endnu ikke muligt at konstatere et målbart bidrag fra sundhedsforsikringer og -behandlinger på det samlede tal for DA-området. Værdien af sundhedsforsikringer mv. kan dog indgå i den samlede stigningstakt. Over perioden 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 kan det forventes, at sundhedsforsikringer m.v. vil bidrage med op til 0,2 pct.-point af den samlede årsstigningstakt.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. De samlede medarbejdsomkostninger steg med 1,6 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes især to forhold: et øget bidrag til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, det tidligere AER) som følge af en forlængelse af præmieringsordningen til oprettelse af nye praktikpladser samt en forlængelse af arbejdsgiverperioden ifm. sygefravær fra 21 til 30 dage fra 1. januar 2012. Derudover er der blevet indført erstatningsferie ifm. sygdom, lov om sygedagpenge er blevet ændret (forlænget beskæftigelseskrav for ret til sygedagpenge samt ændrede regler om sygedagpenge i forbindelse med søgnehelligdage).

Endeligt er også den gennemsnitlige betaling til AES øget, mens bidraget til Lønmodtagernes Garantifond er nedsat. Der er ikke ændringer i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. februar 2013
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabel med dekomponering af stigningstakterTabel med hovedbrancher m.v.