Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. februar 2013 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til lovforslag om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende bemærkninger til det udkast til lovforslag om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, som Beskæftigelsesministeriet har sendt i høring i januar 2013.

DA er enig i, at der er behov for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark – herunder også at gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervskarriere som selvstændigt erhvervsdrivende.

DA finder imidlertid, at udkastet til lovforslag bør trækkes tilbage, og at regeringen ikke bør fremsætte forslag om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende, da forslaget vil indføre nye byrder og afgifter for private virksomheder.

Det foreliggende forslag vil af langt den overvejende del af de selvstændigt erhvervsdrivende blive opfattet som en regulær afgift på det at drive egen virksomhed. Forslaget går på den måde direkte imod regeringens bebudede initiativ om at lette vilkårene for det private erhvervsliv og vil på den måde modarbejde regeringens ambitioner om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Lovforslaget omfatter udover selvstændigt erhvervsdrivende også gruppen af honorarlønnede med b-indkomst. Herved kommer ordningen til at omfatte en gruppe, som ikke driver reel selvstændig erhvervsvirksomhed. Det gælder f.eks. freelancere, som benyttes i stor udstrækning inden for visse brancher. Loven kommer på denne måde til at omfatte en langt større gruppe af personer, og der sker en sammenblanding af de persongrupper, som bliver obligatorisk omfattet af ordningen. Denne sammenblanding af henholdsvis selvstændigt erhvervsdrivende og honorarlønnede forekommer ikke hensigtsmæssig.

Det gælder særligt henset til, at loven reelt indfører en aflønning under fravær på grund af barsel m.v. for de omfattede grupper. Modsat de eksisterende barselsudligningsordninger på det private arbejdsmarked, som er etableret med henblik på at refundere virksomhedernes overenskomstmæssige forpligtelser til at betale løn under fravær på grund af barsel m.v., eksisterer der ikke tilsvarende lønmæssige forpligtelser, der er fastlagt for selvstændigt erhvervsdrivende og honorarlønnede. Lovforslaget indfører således løn under fravær på grund af barsel m.v. for disse grupper, hvilket er en principiel nydannelse i dansk ret.

Lovforslaget indeholder ikke en redegørelse for det kontrolapparat, som nødvendigvis må opbygges med henblik på at hindre misbrug af ordningen. Hvordan vil man eksempelvis sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke modtager løn under barsel og samtidig arbejder i deres virksomhed?

Endelig indebærer den obligatoriske del af lovforslaget, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan søge om optagelse i den barselsudligningsordning, som deres medarbejdere måtte være tilknyttet, såfremt der er mulighed herfor i den pågældende ordning.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
26. februar 2013