Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. marts 2013 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (Flere oplysninger i RUT, ændring af fristen for at anmelde ændringer i RUT, hjemmel til administrative bødeforlæg m.v.)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) noterer sig, at lovforslaget er en udmøntning af dele af finanslovsaftalerne for 2013 og overvejelser i rapporten om Udvalget om modvirkning af Social Dumping.

DA finder, at det er vigtigt, at man er påpasselig med ikke at bidrage til at skabe et negativt billede af brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske tjenesteudbydere i Danmark.

Efter DA’s vurdering bør reglerne i RUT alene skærpes i det omfang, der er dokumenteret behov.

DA skal for god ordens skyld præcisere, at DA ikke finder belæg for den udvidelse af hvervgiveransvaret til nye brancher, som også er en del af finanslovs-aftalerne for 2013. (jf. bemyndigelsen til ministeren i den eksisterende lovs § 7d, stk. 3).

Forslaget skal give Arbejdstilsynet mulighed for at give administrative bødeforlæg (lovforslagets nr. 8).

Muligheden for administrative bødeforlæg skal efter forslaget gælde både over for tjenesteyderens manglende overholdelse af anmeldelsespligten og hvervgiveransvaret, selv om det efter bemærkninger i første omgang ikke vil omfatte hvervgiverne.

DA kan principielt ikke støtte beføjelser til Arbejdstilsynet om mulighed for administrative bødeforlæg. DA finder generelt, at beføjelser til at udstede bøder af retssikkerhedsmæssige årsager skal være et anliggende for politi-, anklage-myndighed og domstolene.

Det skal tillige erindres, at såfremt den foreslåede bøde ikke vedtages (herunder ved at den udenlandske virksomhed ikke reagerer i anledning af et foreslået bødeforlæg fra Arbejdstilsynet), vil sagen alligevel skulle overgives til anklagemyndigheden med blik på, at sagen evt. fremmes for domstolene.

Lovforslagets nr. 1) om, at der i udstationeringsloven skal indsættes en bestemmelse om, at love om, at bestemmelser om et sikkert og sundt arbejds-miljø i anden lovgivning skal overholdes ved udstationering, vedrører ikke anmeldelse i RUT, men generelt udstationering.

Efter DA’s opfattelse er denne foreslåede bestemmelse i nr. 1 ikke tilstrækkelig klar. Der er alene i udkastet til lovforslaget i de foreslåede bemærkninger henvist til en række ikke udtømmende eksempler: Offshoresikkerhedsloven og lov om luftfart.

Den foreslåede bestemmelse vil rejse spørgsmål om, hvorvidt en række lovbestemmelser finder anvendelse både på beskæftigelsesministeriets område og andre ministeriers område. Rækkevidde og dermed forpligtigelserne for de udenlandske udstationerende tjenesteydere bør efter DA’s opfattelse klart præciseres i loven.

Det kan nævnes, at på Arbejdstilsynets hjemmeside optræder f.eks. helbreds-oplysningsloven og rygerloven! Forslaget skaber således også usikkerhed om, hvad der i det hele taget gælder ved udstationering til Danmark. I det bagvedliggende udstationeringsdirektiv henvises i art 3, stk. 1, f) til ”sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen”.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
6. marts 2013