StrukturStatistik 2012

  • Den hyppigste timefortjeneste i 2012 var 220 kr.
  • Den direkte løn udgjorde 189,98 kr. i timen i 2012
  • Hertil kommer andre betalinger på i alt 67,53 kr. pr. præsteret time

Denne Statistik-Nyt sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2012.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 650.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 588.000, hvoraf godt 271.000 er funktionærer, mens knap 317.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 62.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af lønmodtagernes fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. Genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste 220 kr. Medianlønnen er 229,94 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 257,51 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 185,92 kr. (nedre kvartil) og 292,82 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2012 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og sammenligning af lønniveauer mellem år skal derfor foretages med forsigtighed.

Lønstatistikkens dækningsområde er fra og med udgivelsen af StrukturStatistik 2012 udvidet og omfatter ikke alene lønmodtagere på virksomheder organiseret inden for overenskomstområdet. Konkret drejer det sig om ca. 1.500 lønmodtagere, der overvejende er beskæftiget inden for virksomhedsrådgivning.

Der er tale om lønmodtagere beskæftiget på virksomheder tilknyttet DA's medlemsorganisationer uden at være en del af det overenskomstmæssige fællesskab.

Ved sammenligning med tidligere udgaver af StrukturStatistikken er det desuden væsentligt at være opmærksom på, at StrukturStatistik 2012 også omfatter lønmodtagere ansat på virksomheder inden for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) i kraft af foreningens optagelse i DI i 2012. Branchen øvrig nærings- og nydelsesmiddelindustri omfatter således godt 10.000 ansættelsesforhold mere end i StrukturStatistik 2011.

Ved overenskomstfornyelsen i 2010 blev det for hovedparten af funktionæroverenskomsterne aftalt, at grundlovsdag er en betalt fridag. Denne dag faldt på weekenddage i 2010 og 2011, og indgår derfor først med værdi for lønmodtagerne i lønstatistikken for 2012. Værdien af frihed på grundlovsdag indgår i ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger samt i begreberne for løn- og medarbejderomkostninger, hvor disse betalinger indgår. Værdien af funktionærernes frihed på grundlovsdag er indregnet i StrukturStatistik 2012 ved at reducere standardarbejdsåret fra 1.680 timer til 1.675 timer, og værdien indgår både i lønniveauer og -stigningstakter.

Beskatning af værdi af multimedier (250,00 kr. pr. måned) er afskaffet fra den 1. januar 2012, og i stedet er indført skat af værdi af fri telefon (208,33 kr. pr. måned). I StrukturStatistik 2012 er personalegoder værdisat med samme beløb som godernes skattemæssige værdi. I StrukturStatistik 2012 omfatter personalegoder også værdi af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger, som tilsvarende værdisættes efter deres skattemæssige værdi. Beregning af stigningstakter fra 2011 til 2012 er foretaget ekskl. personalegoder, da der ikke er tale om goder som lønmodtagerne har opnået fra 2011 til 2012.

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper, nemlig: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de fire grupper, hvilket afspejles i de underliggende lønniveauer. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabellen medarbejderomkostninger 1.

Virksomhedens medarbejderomkostninger udgør i gennemsnit 269,97 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,42 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 6,03 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. Genetillæg på 257,51 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 6,17 kr., ferie-, fritvalg- og søgnehelligdage udgør 33,78 kr., personalegoder udgør 2,62 kr. (herunder værdien af multimedier og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,53 kr. og 11,36 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 5,29 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét. Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabellen medarbejderomkostninger 2.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2011 til 2012 med 2,0 pct. for voksne. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,5 pct.-point bl.a. som følge af grundlovsdag. Frihed på grundlovsdag har en værdi svarende til 0,2 pct.-point af stigningen i fortjeneste ekskl. genetillæg for voksne lønmodtagere under ét. For funktionærerne repræsenterer friheden en værdi på 0,3 pct.-point af stigningen i fortjeneste ekskl. genetillæg. Uregelmæssige betalinger udgjorde 0,2 pct.-point af stigningstakten og betalinger til pension 0,3 pct.-point af stigningstakten. Betalinger under sygdom m.v. ændrede sig kun marginalt i forhold til 2011 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten. Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 2,3 pct. fra 2011 til 2012. Stigningen i medarbejderomkostningerne var dermed 0,3 pct. point højere end stigningen i fortjenesten ekskl. gene. Dette afspejler bl.a. stigning i både virksomhedernes bidrag til AUB (tidligere AER), omkostninger til ekstern uddannelse og andre personaleomkostninger.

Om stigningstakter

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2011 og 2012. Herved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Lønudviklingen afspejler dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i såvel 2011 som 2012, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og komme til udtryk på mange måder. Ældre medarbejdere forlader arbejdsmarkedet, og yngre med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation StrukturStatistik 2012 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter og udkommer medio juni 2013.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Bodil Thøgersen
33 38 92 85
bth@da.dk
Publiceret:
15. maj 2013
LÆS MERE
StrukturStatistik 2012 - printvenligMedarbej­der-omkos­tninger 1Medarbej­der-omkos­tninger 2Den årlige lønudvikling